عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران


عکس از ایرنا

عوامل موثر بر تغییرپذیری نرخ ارز در ایران

با توجه به ضرورت کاهش نوسانات نرخ ارز بازار در ایران، شناسایی عوامل موثر بر نوسان یا تغییرپذیری عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران نرخ ارز در اقتصاد ایران ضروری به نظر می رسد. بنابراین در این تحقیق تلاش شده است که ضمن مدل سازی و برآورد تغییرپذیری نرخ ارز، به بررسی اثرگذاری عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران متغیرهای واردات، نقدینگی، درآمدهای نفتی و تورم بر تغییرپذیری نرخ ارز با استفاده از رویکردهای هم انباشتگی جوهانسون – جوسیلیوس و ardl برای دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 پرداخته شود. نتایج حاصل از هر دو روش نشان می دهند که ضریب متغیر درآمدهای نفتی در بلندمدت معنی دار نمی باشد. همچنین اثر متغیرهای نقدینگی و تورم بر تغییرپذیری رشد قیمت ارز به ترتیب مثبت و منفی می باشند. این نتایج در کل نشان می دهند که مردم در دوره بلندمدت با افزایش تورم و نقدینگی، بیشتر به بازار دارایی های حقیقی و فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز تمایل دارند.

منابع مشابه

عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز (اسمی و حقیقی ) در ایران، بوده است . پس از بررسی و تعیین عوامل موثر بر نرخ ارز، با استفاده از داده ها و اطلاعات سالهای 1379-1340 مدل های مورد نظر را، علاوه بر بکارگیری روش های سنتی اقتصادسنجی، با استفاده از روش های نوین یعنی روش های انگل -گرینجر تعمیم یافته ، دوربین - واتسون و یوهانسن ، تخمین زده و دراین ارتباط موارد زیر را بررسی خواهیم کرد:-1 اثرات نرخ.

عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز (اسمی و حقیقی ) در ایران، بوده است . پس از بررسی و تعیین عوامل موثر بر نرخ ارز، با استفاده از داده ها و اطلاعات سالهای 1379-1340 مدل های مورد نظر را، علاوه بر بکارگیری روش های سنتی اقتصادسنجی، با استفاده از روش های نوین یعنی روش های انگل -گرینجر تعمیم یافته ، دوربین - واتسون و یوهانسن ، تخمین زده و دراین ارتباط موارد زیر را بررسی خواهیم کرد:-1 اثرات نرخ.

عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی در ایران (رهیافت خودرگرسیون برداری)

تعیین عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران

چکیده در یک اقتصاد باز، نرخ ارز به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیر‌های اقتصادی، متغیری کلیدی محسوب شده و از این‌رو توجه بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی را به خود جلب کرده و در کانون توجه مطالعات تجربی قرار گرفته است. در این مطالعه عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران با استفاده از آمار سری زمانی دوره‌ی 1392- 1357و با بهره‌گیری از روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج .

معرفی بازار بین‌المللی ارز(FOREX ) و شناسایی عوامل موثر بر پیش بینی نرخ ارز واقعی در ایران

بازار فارکس یکی از مهمترین و بزرگترین بازارهای مالی در جهان محسوب می شود. کاربرد این بازار در وحله اول به منظور کاهش ریسک تغییر نرخ ارزها و در وحله دوم به عنوان روشی برای سودآوری از طریق تفاوت در نرخ ارزهاست. در ایران مقوله نرخ ارز و پیش بینی و تعیین آن همواره با چالش های زیادی همراه بوده است. این مقاله ابتدا بازار فارکس را به عنوان مهمترین شیوه تعیین نرخ ارز در جهان براساس سیستم رقابتی و بازار.

اثر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر مصرف در ایران

چکیده مصرف از اجزای عمده تقاضای کل و از عناصر اصلی تعیین کننده سطح تولید ناخالص داخلی است. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل موثر مصرف در ایران، با تاکید بر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) و روش تصحیح خطا (ecm) برای داده های فصلی دوره 1389-1367 است. یافته های مطالعه نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی(gdp) اثر مثبت ولی نرخ سود سپرده های بلندمدت .

عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز (اسمی و حقیقی ) در ایران، بوده است . پس از بررسی و تعیین عوامل موثر بر نرخ ارز، با استفاده از داده ها و اطلاعات سالهای 1379-1340 مدل های مورد نظر را، علاوه بر بکارگیری روش های سنتی اقتصادسنجی، با استفاده از روش های نوین یعنی روش های انگل -گرینجر تعمیم یافته ، دوربین - واتسون و یوهانسن ، تخمین زده و دراین ارتباط موارد زیر را بررسی خواهیم کرد:-1 اثرات نرخ رشد پول، نرخ بهره و درآمد ملی بر نرخ ارز در ایران (آزمون نظریه پول گراها در اقتصاد ایران)-2 اثرات متغیرهای : هزینه های دولت،کسری بودجه دولت، قیمت نفت، سرمایه گذاری، نرخ تورم ، درجه باز بودن اقتصاد، بهره وریتولید، رابطه مبادله، قیمت طلا و نرخ رشد جمعیت بر نرخ ارز در ایران 3 نظریه ppp در اقصاد ایران در پایان ضمن ارائه نتایج تحقیق، پیشنهادات و توصیه هایی مطرح خواهد گردید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی در ایران (رهیافت خودرگرسیون برداری)

تعیین عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران

چکیده در یک اقتصاد باز، نرخ ارز به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیر‌های اقتصادی، متغیری کلیدی محسوب شده و از این‌رو توجه بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی را به خود جلب کرده و در کانون توجه مطالعات تجربی قرار گرفته است. در این مطالعه عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران با استفاده از آمار سری زمانی دوره‌ی 1392- 1357و با بهره‌گیری از روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج .

معرفی بازار بین‌المللی ارز(FOREX ) و شناسایی عوامل موثر بر پیش بینی نرخ ارز واقعی در ایران

بازار فارکس یکی از مهمترین و بزرگترین بازارهای مالی در جهان محسوب می شود. کاربرد این بازار در وحله اول به منظور کاهش ریسک تغییر نرخ ارزها و در وحله دوم به عنوان روشی برای سودآوری از طریق تفاوت در نرخ ارزهاست. در ایران مقوله نرخ ارز و پیش بینی و تعیین آن همواره با چالش های زیادی همراه بوده است. این مقاله ابتدا بازار فارکس را به عنوان مهمترین شیوه تعیین نرخ ارز در جهان براساس سیستم رقابتی و بازار.

اثر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر مصرف در ایران

چکیده مصرف از اجزای عمده تقاضای کل و از عناصر اصلی تعیین کننده سطح تولید ناخالص داخلی است. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل موثر مصرف در ایران، با تاکید بر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) و روش تصحیح خطا (ecm) برای داده های فصلی دوره 1389-1367 است. یافته های مطالعه نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی(gdp) اثر مثبت ولی نرخ سود سپرده های بلندمدت .

عوامل موثر بر تغییرپذیری نرخ ارز در ایران

با توجه به ضرورت کاهش نوسانات نرخ ارز بازار در ایران، شناسایی عوامل موثر بر نوسان یا تغییرپذیری نرخ ارز در اقتصاد ایران ضروری به نظر می رسد. بنابراین در این تحقیق تلاش شده است که ضمن مدل سازی و برآورد تغییرپذیری نرخ ارز، به بررسی اثرگذاری متغیرهای واردات، نقدینگی، درآمدهای نفتی و تورم بر تغییرپذیری نرخ ارز با استفاده از رویکردهای هم انباشتگی جوهانسون – جوسیلیوس و ardl برای دوره زمانی 1370:1 تا .

پایان‌نامه
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تعیین نرخ ارز در ایران

چکیده:
چکیده نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی بین یک اقتصاد کوچک باز و بقیه دنیا است. این نرخ از طریق بازار کالا و دارایی، روابط بین قیمتها در داخل کشور و قیمتهای داده شده در بازار جهانی را برقرار می سازد و یک عامل اثرگذار بر سیاستها، راهبردها، ساز و کارهای روزانه، ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. نرخ ارز بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی در بازار داخلی و بر قیمت کالاهای سرمایه ای وارداتی و ساخته شده در داخل تأثیر می گذارد. نوساناتی که در نرخهای آزاد و رسمی ارز رخ می دهد، در تغییر و نوسان شاخص قیمتهای مصرف کننده و عمده فروشی که در واقع مبنای محاسبه تورم می‏باشند، اثرگذار است. برای رفع مشکلات اقتصاد پولی در ایران از جمله تورم و به منظور نیل به حفظ تعادل اقتصاد داخلی و خارجی همراه با رشد اقتصادی، هماهنگی بین سیاستهای پولی، مالی و ارزی و توجه به تأثیر تغییر قیمتها و نرخ ارز روی اقتصاد داخلی و روابط بین الملل ضروری می نماید که در این راستا شناخت عوامل موثر بر روی نرخ ارز نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این راستا هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تعیین نرخ ارز در ایران بوده است که در این راستا، 212 نفر از مدیران و کارشناسان بانک توسعه صادرات ایران به روش سرشماری انتخاب و به پرسشنامه تحقیق پاسخ گفتند. روایی محتوایی این پرسشنامه به تأیید خبرگان این حوزه رسیده و میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کونباخ مورد تأیید قرار گرفت. در پایان نتایج حاصل از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون تی تک نمونه و تحلیل عاملی تأییدی مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که ابعاد عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‏ای بر تعیین نرخ ارز در ایران تأثیر دارند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که عوامل رفتاری (با میانگین رتبه‏ای=24/2) در اولویت اول، عوامل ساختاری (با میانگین رتبه‏ای = 06/2) در رتبه دوم و عوامل زمینه ای (با میانگین رتبه‏ای = 71/1) در اولویت سومِ تعیین کننده نرخ ارز در ایران قرار دارند. کلیدواژه‏ها: عوامل رفتاری، عوامل ساختاری، عوامل زمینه ای، نرخ ارز.

چه عواملی موجب نوسانات نرخ دلار می‌شود؟

چه عواملی موجب نوسانات نرخ دلار می‌شود؟

ایسنا/اصفهان یک استاد دانشگاه معتقد است: طبق اقتصاد کلاسیک، نرخ ارز از طریق تقاضا و عرضه بازار ارز مشخص می‌شود، بنابراین هر عاملی که موجب تغییر تقاضای ارز و یا عرضه ارز شود، مسلماً بر روی نرخ ارز تاثیر خواهد گذاشت.

اگرچه نرخ دلار در هفته اخیر روند آرامی را پشت سر گذاشته، اما به اعتقاد کارشناسان افزایش قیمت دلار موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه افزایش قیمت برخی از اقلام می‌شود. از سوی دیگر اول مردادماه، بانک مرکزی در گزارشی نرخ فروش دلار در بازار بین بانکی و بازار آزاد در بهار سال جاری را اعلام کرد که طبق آن در فروردین‌ماه، دلار در بازار بین بانکی معادل ۴۲۰۰ تومان فروخته شده و در همین ماه این نوع ارز در بازار آزاد به قیمت ۲۶ هزار و ۵۲۵ تومان فروخته شده است. علاوه بر این، اردیبهشت امسال نرخ فروش دلار در بازار بین بانکی و بازار آزاد به ترتیب معادل ۴۲۰۰ و ۲۷ هزار و ۲۳۱ تومان بود و طبق این گزارش در خرداد ماه دلار در بازار بین بانکی معادل ۴۲۰۰ تومان و در بازار آزاد به قیمت ۲۸ هزار و ۷۸۴ تومان فروخته شده است.

حال باید دید چه عواملی بر کاهش و افزایش نرخ دلار اثرگذار است؟ رسول پیرهادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد درباره اینکه نرخ دلار تحت تأثیر چه عواملی است به ایسنا، توضیح می‌دهد: طبق اقتصاد کلاسیک، نرخ ارز از طریق تقاضا و عرضه بازار ارز مشخص می‌شود، بنابراین هر عاملی که موجب تغییر تقاضای ارز و یا عرضه ارز شود، مسلماً بر روی نرخ ارز تاثیر خواهد گذاشت.

این مدرس نظریه‌ها و سیاست‌گذاری اقتصادی می‌گوید: عوامل متعددی از جمله سیاست‌های خارجی و انتظارات و ترجیحات مردم و سیاست‌های تورم‌زا و بی‌ثباتگر نقش مهمی در نرخ دلار دارند. قیمت فروش نفت در بازار جهانی رابطه معکوس با نرخ دلار دارد، بنابراین برخی مشکلات موجود ما در بازارهای جهانی، بر نرخ دلار تأثیر می‌گذارد. سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش صنعت نفت و گاز و افزایش توان صادراتی و به دست آوردن بازارهای جدید و سیاست جایگزین می‌تواند بسیار مؤثر و مفید باشد.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از عوامل مهم، میزانِ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، گفت: افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش تولید کالاهای جایگزین واردات می‌شود که در نتیجه تقاضای ارز کاهش یافته و نهایتاً نرخ ارز کاهش خواهد یافت. در اینجا نقش بخش خصوصی کاملاً هویدا است و چنانچه بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری نداشته باشد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار کمک‌کننده است.

او نحوه و شکل تعامل سازنده و فعال و موثر با کشورهای پیشرفته را عامل دیگر موثر بر نرخ دلار می‌داند و می‌گوید: معمولاً در هر کشوری عقب‌نشینی در تعامل سازنده با سایر کشورهای پیشرفته موجب سوختن فرصت‌های خوب برای ایجاد ثبات اقتصادی می‌شود.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه وجود تحریم‌ها و تاخیر در لغو آنها یکی از عوامل مهم و مؤثر بر نرخ دلار است، تصریح می‌کند: نقش دیپلماسی و همچنین اراده برای مذاکرات بیش از پیش پر رنگ‌تر شده است.

او با اشاره به مطالعات محمدرضا شریف آزاده و علی حقیقت، می‌گوید: این مطالعات نشان داده که افزایش نرخ رشد فزاینده و بی‌رویه عرضه پول یکی از عوامل مهم در افزایش نرخ دلار است و همچنان این روند ادامه دارد.

پیرهادی همچنین تمایل شدید مردم به خروج دلار به صورت سرمایه‌گذاری در خارج و خرید ملک در خارج از کشور را یکی دیگر از عوامل موثر بر نرخ دلار می‌داند.

او ادامه می‌دهد: کاهش کیفیت و یا عدم‌کیفیت محصولات داخلی موجب افزایش واردات کالاهای خارجی و در نتیجه افزایش نرخ دلار می‌شود.

این مدرس نظریه‌ها و سیاست‌گذاری اقتصاد با اشاره به اینکه افزایش هزینه‌های دولت و به طور کلی کسری بودجه دولت و تأمین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه منجر به افزایش نرخ دلار می‌شود، می‌گوید: متاسفانه در دولت‌های مختلف شاهد استقراض و افزایش پایه پولی بودیم.

او با تاکید بر اینکه انتظارات مردم و عوامل روانی بر نرخ دلار تأثیرگذار است، توضیح می‌دهد: به‌عنوان مثال انتظارات مردم در خصوص تداوم و افزایش تورم باعث افزایش نرخ دلار می‌شود. یکی از راه‌های جبران کاهش ارزش پول ملی، اجرای سیاست جایگزینی پول ملی توسط مردم است، بنابراین با افزایش تقاضای خرید دلار، منجر به افزایش نرخ دلار می‌شود، همانطور که اعلام شده حدود ۲۰ میلیارد دلار نزد مردم است. در کشورهای مختلف افزایش نرخ رشد جمعیت، تورم‌زا است و منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود.

به اعتقاد این استاد دانشگاه، عوامل دیگری همچون درجه باز بودن اقتصاد، کارآیی تولید، وضعیت تراز پرداخت‌ها و ذخایر ارزی، قوانین و مقررات گمرکی، قیمت طلا، ضعف بنیه صادراتی کشور، امنیتی عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران شدن بازار ارز و . را در تغییرات نرخ ارز موثر می‌داند.

عوامل موثر بر افزایش مجدد نرخ دلار در ایران

عوامل موثر بر افزایش مجدد نرخ دلار در ایران

عکس از ایرنا

استانبول/ خبرگزاری آناتولی

دکتر محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه «علامه طباطبایی» تهران در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی گفت: هزینه‌های دولت در کشورهای نفت‌خیز مثل ایران به‌طور مرتب افزایش پیدا می‌یابد، چون د‌رآمد نفتی را به تومان تبدیل می‌کند. بنابراین تورم در ذات اقتصاد ایران نهفته است. به همین دلیل همیشه با پدیدهِ «افزایش ارز» مواجه می‌شویم.

او درباره دیگر عوامل موثر بر کاهش 25 درصدی ارزش پول ایران در برابر دلار نیز اظهار داشت: وضعیت اقتصادی‌ ایران وابستگی پررنگی به واردات دارد و از آنجایی که در صادرات هم مشکل داریم و همچنان تحت تحریم‌های نظام عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران بین‌الملل هستیم، در نتیجه هزینه‌های دولتی روز به روز بیشتر و نقدینگی هم زیادتر می‌شود.

- پیش‌بینی اقتصاد و ارزش پول ایران در دولت رئیسی

یوسفی که قبلا رئیس مرکز عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران تحقیقات اقتصاد ایران نیز بوده است، در ادامه تصریح کرد: مشکل در قانون اساسی ماست که حتما باید اصلاح شود. ایران با قدرت‌ها و نهادهای موازی مواجه است و کشمکش‌های زیادی بین نهادهای درونِ قدرتِ سیاسی وجود دارد که مانع از شفافیت می‌شوند. بنابراین نمی‌شود انتظار داشت دولت سید ابراهیم رئیسی یا هر دولت دیگری گشایش ایجاد کند. مشکلات ایران حل نخواهد شد، چون دولت به عنوان مسئول حل مشکل، خودش با مداخله‌جویی مشکل‌زایی می‌کند.

- تاثیر حجم دخالت دولت بر اقتصاد

وی در ادامه اظهار داشت: در ایران ایدئولوژی را با اقتصاد ترکیب می‌کنند که منجر به بحران‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی گرفتاری‌های ماندگار مردم شده است. وقتی قانون به‌درستی حاکم نباشد، نقش «فرد» می‌تواند موثر باشد. مسئله اصلی این است که مشکلات ایران ریشه در ساختارها دارد. در واقع توسعه در کشور زمانی به دست می‌آید که اقتصاد‌ آزاد داشته باشیم. یعنی دولت مداخله نکند و برای برقراری نظم و قانون تمرکز داشته باشد. پس تا زمانی که دولتِ بزرگ داشته باشیم، نمی‌توانیم اقتصادی سالم با روال عادی داشته باشیم. بنابراین تورم تشدید و بیکاری زیاد خواهد شد.

- عوامل بین‌المللی

یوسفی که دو دهه پیش رئیس دانشکده «بیمه اکو» هم بوده است، در ادامه گفت: بدون هیچ شک و تردیدی باید گفت که مشکل ایران نداشتن تعامل با دنیای خارج است. اگر گرهِ کورِ برجام باز شود،‌ می‌توانیم شاهد کاهش نسبتی قیمت‌ها باشیم. البته این اصلا و ابدا به معنای این نیست که همه چیز گل و بلبل شود. یعنی مشکلات فقر، بحران‌های بیکاری و سیاسی و اجتماعی همچنان ادامه خواهد یافت. اگر توافق هسته‌ای حاصل شود،‌ ‌مقداری کمی صادرات نفت بیشتر می‌شود و با رونق نسبی تولید اشتغال فعالیت‌‌های اقتصادی بیشتر خواهد شد. اما این نمی‌تواند حل مشکلات جامعه تلقی شود.

- تحولات افغانستان

محمدقلی یوسفی درباره پیامدهای ناشی از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان نیز گفت: در واقع هم تاثیر منفی فرهنگی خواهد گذاشت و هم در شرق کشور به‌واسطه گسترش مهاجرت تهدید و ناامینی ایجاد خواهد کرد و در نتیجه باعث بی‌ثباتی می‌شود. بخشی از صادرات ایران به افغانستان است. بنابراین تا حدودی به اقتصاد ما خلل وارد خواهد شد. ایران به تعاملات اقتصادی در بازار بین‌المللی نیاز دارد تا تحولات کشورهای ضعیف به اقتصاد ما ضربه نزند.

وی در پایان این گفت‌وگوی اختصاصی اظهار داشت: ایران در بیشتر نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان‌ملل، نهادهای پولی و بانکی و همچنین تشکیلات تجاری در جهان عضو است. بنابراین باید بدانیم که نمی‌توانیم برخلاف قوانین جهانی عمل کنیم. در واقع همه کشورها باید از قوانین بین‌المللی برای تامین منافع ملی‌ خود بهره ببرند. ایران نمی‌تواند با زیر و رو کردن دنیا، مشکلاتش را حل کند.‌ هر کشوری باید فقط به فکر تامین منافع خودش باشد. در نتیجه،‌ باید با همه کشورها رابطه تجاری-اقتصادی داشته باشیم و سعی کنیم از طریق مذاکره مسالمت‌آمیز، مشکلات خود، همسایه‌ها و جامعه جهانی را حل کنیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.