فرمول های شاخص جهت میانگین


Ferenc Szisz مجارستانی، اولین قهرمان مسابقات جایزه بزرگ

فرمول های شاخص جهت میانگین

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

 • 02191004770
 • [email protected]
 • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / نحوه محاسبه ریسک برای به دست آوردن میزان ریسک کلی و ریسک پرتفوی

نحوه محاسبه ریسک برای به دست آوردن میزان ریسک کلی و ریسک پرتفوی

برای محاسبه ی ریسک از روش های مختلفی استفاده می شود. توجه داشته باشید که بازده یک پرتفوی میانگین وزنی بازدهی سهام مختلف در آن پرتفوی است و ریسک پرتفوی که در این مطلب مورد توجه ماست بر خلاف بازده پرتفوی می باشد و به عواملی مانند درصد سرمایه‌گذاری در هریک از اقلام پرتفوی، انحراف معیار هریک از اقلام پرتفوی، کوواریانس یا نحوه ارتباط بین نرخ بازدهی اقلام مختلف (یا ضریب همبستگی بین بازدهی اقلام مختلف) بستگی دارد.

رابطه بین ریسک و بازده

ریسک و بازده تا یک نقطه مشخص باهم رابطه مستقیم دارند یعنی با افزایش ریسک بازده نیز افزایش می یابد اما با بالا رفتن ریسک از یک سطح مشخص قدرت بازده کم می‌شود و از نقطه شکست، خط بازده دارای شیب نسبتاً افقی خواهد گردید. به نحوی که از این نقطه به بعد هرچه ریسک را بالا ببریم با بازده مورد انتظار افزوده نمی‌شود.

رابطه ریسک و بازده

رابطه ریسک و بازده

تعریف پرتفوی (سبد سرمایه‌گذاری بورس)

لغت پرتفوی به عبارت ساده به ترکیبی از دارایی ها گفته می شود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل می شود که هر کدام ریسک و بازده متفاوتی دارند.

از نظر تکنیکی یک پرتفولیو در برگیرنده مجموعه ای از دارایی های واقعی و مالی سرمایه گذاری شده یک سرمایه گذار است اما تاکید ما بر روی دارایی های مالی می باشد.

بازده پرتفوی بورس اوراق بهادار

بازدهی را که انتظار میرود در یک دوره ی یک ساله قسمتِ صاحب پرتفوی از اوراق بهادار شود، بازده مورد انتظار آن پرتفوی گویند.

که برای محاسبه آن می‌توان از رابطه زیر استفاده نمود:

ریسک پرتفوی بورس اوراق بهادار

بازده یک پرتفوی میانگین وزنی بازده سهام مختلف در آن پرتفوی است و ریسک پرتفوی بر خلاف بازده پرتفوی می باشد و به عوامل زیر بستگی دارد:

 • درصد سرمایه‌گذاری در هریک از اقلام پرتفوی
 • انحراف معیار هریک از اقلام پرتفوی
 • کوواریانس یا نحوه ارتباط بین نرخ بازدهی اقلام مختلف (یا ضریب همبستگی بین بازدهی اقلام مختلف).

اگر دو نوع اوراق بهادار داشته باشیم، واریانس یک پرتفوی از طریق فرمول زیر به دست می آید:

واریانس پرتفوی = ( σp ۲ )
درصد سهم a از کل پرتفوی = xa
انحراف معیار سهم a برابر σa
کواریانس بازدهی سهم a و سهم b برابر (cov(a،b

مفهوم کوواریانس:

یکی از روش های محاسبه ریسک محاسبه ی کوواریانس می باشد .بطور کلی کوواریانس نشان دهنده نحوه ارتباط دو گونه از اطلاعات با هم می‌باشد.

 • اگر ۲ داده‌ دارای رابطه معکوس باشند، مقدار کوواریانس آن ها منفی میشود.
 • اگر ۲ داده از هم مستقل باشند مقدار کواریانس آن صفر خواهد بود.
 • اگر ۲ داده دارای ارتباط مستقیم باشند، مقدار کواریانس مثبت خواهد بود.

هدف تشکیل پرتفوی کاهش ریسک می باشد که برای دستیابی به آن، باید سهامی ‌را در پرتفوی قرار داد که دارای رابطه معکوس باشند و کوواریانس منفی داشته باشند تا بازدهی یک سهم کاهش و بازده سهم دیگر افزایش یافته و در نتیجه ریسک کاهش یابد.

با توجه به رابطه زیر:

مفهوم ضریب همبستگی:

ضریب همبستگی (ρ) در واقع بیانگر چگونگی ارتباط بین دو داده از نظر جهت و شدت می باشد و در فاصله [-۱ و ۱] قرار می‌گیرد:

اگر ρ بین صفر و یک باشد، دو متغیر دارای همبستگی مستقیم می‌باشند. (هرچه ρ به یک نزدیکتر باشد همبستگی دو متغیر شدیدتر خواهد بود.)
اگر ρ برابر صفر باشد، دو متغیر هیچ گونه تاثیری بر هم نداشته و تغییراتشان مستقل از یکدیگر می‌باشد.
اگر ρ بین منفی یک و صفر باشد، دو متغیر دارای همبستگی معکوس می‌باشند.( هرچه ρ به منفی یک نزدیکتر باشد، این همبستگی شدیدتر خواهد بود.)
با جایگذاری در فرمول واریانس خواهیم داشت:

نکته: برای محاسبه ریسک پرتفوی باید از عبارت‌های فوق جذر گرفت تا σ_p بدست آید.
نکته: وجود سهامی با ضریب همبستگی (۱) باعث می‌شود که ریسک پرتفوی حداکثر شود در حالیکه وجود سهام با ضریب همبستگی (۱-) ریسک پرتفوی را حداقل می‌نماید.

ریسک کلی دارایی مالی تابعی از چندین عامل است که به آن ها اشاره می‌کنیم:

در این بخش مطالب خلاصه ای در ارتباط با ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک بازار، ریسک تورمی،ریسک تجاری، ریسک مالی ،ریسک نقدینگی،ریسک نرخ ارز و ریسک کشور بیان کردیم.

ریسک نوسان نرخ بهره (Interest Rate Risk)

ریسک بازار (Market Risk)

ریسک تورمی (Inflation Risk)

ریسک تورمی با ریسک نوسان نرخ بهره مرتبط می باشد، به دلیل اینکه نرخ بهره معمولاً در اثر افزایش تورم افزایش می‌یابد.

ریسک تجاری (Business Risk)

ریسک مالی (Financial Risk)

ریسک نقدینگی (Liquidity Risk)

ریسک نقدینگی، ریسک مرتبط با بازار ثانویه‌ای است که اوراق بهادار در آن معامله می‌شوند. هرچه عدم اطمینان و ابهام قیمتی در خصوص عامل زمان

ریسک نرخ ارز (Exchange Rate Risk)

ریسک کشور (Country Risk)

نام دیگر ریسک کشور،ریسک سیاسی می باشد. سرمایه‌گذارانی که در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند باید به ثبات آن کشور از نظر سیاسی و اقتصادی توجه داشته باشند. هرچه ثبات سیاسی و اقتصادی کشوری بالا باشد ریسک سیاسی در آن کشور پایین است.

انواع ریسک

منابع ریسک که دلیل تغییر و پراکندگی در بازده است به دو دسته کلی تقسیم می شود:

ریسک غیرسیستماتیک (قابل اجتناب)

ریسک سیستماتیک (غیر قابل اجتناب)

ضریب بتا (β)

شاخص ریسک سیستماتیک یا همان ضریب بتا(β) نتیجه مقایسه ی بین ریسک سیستماتیک موجود در یک سهم با ریسک سیستماتیک موجود در کل بازار سهام می‌باشد. بتا معیار نسبی ریسک یک سهم با توجه به پرتفوی بازار تمامی سهام ها می باشد. برای محاسبه (β) از شاخص قیمت بورس سهام استفاده می شود.

Ri = بازده مورد انتظار دارایی :منظور از بازده بدون ریسک (Rf)، حداقل بازدهی است که سرمایه‌گذار بدون قبول هیچ گونه ریسکی می‌تواند کسب نماید

Rf =بازده بدون ریسک :متوسط نرخ سود بدون ریسک سالانه .با توجه به اینکه خرید سهم برای سرمایه‌گذار دارای ریسک است لذا نرخ بازده مورد انتظار از سهم (Ri) به خاطر ریسک مورد نظر، نسبت به نرخ بازده بدون ریسک افزایش می‌یابد که به تفاوت آن دو صرف ریسک دارایی می‌گویند:

Rm = بازده یا شاخص بازار :نشان دهنده متوسط بازدهی ساتنه محقق شده

صرف ریسک دارایی = Ri– Rf

با توجه به توضیحات فوق به تفاوت بازده مورد انتظار بازار (Rm) و نرخ بازده بدون ریسک (Rf)، صرف ریسک بازار گفته می‌شود.

صرف ریسک بازار = Rm– Rf

به تفاوت بین شاخص بازار با بازده بدون ریسک صرف ریسک بازار گفته می شود. بنابراین ضریب بتا درجه تغییر پذیری و نوسان بازدهی سهم را نسبت به تغییرات شاخص بورس و یا میزان ریسک سیستماتیک یک سهم را نسبت به میزان ریسک سیستماتیک کل سهام موجود در بازار نشان می‌دهد. با این توضیح رابطه بتا به صورت زیر خواهد بود:

β= (سهم بازدهی تغییرات)/(بازار بازدهی تغییرات)

با توجه به موارد فوق خواهیم داشت:

اگر β>1 باشد، ریسک سیستماتیک سهم بیشتر از ریسک سیستماتیک بازار است پس تغییرات بازدهی سهم بیشتر از تغییرات بازده بازار و در نتیجه بازده مورد انتظار از سهم (Ri) بیشتر از بازده مورد انتظار از بازار (Rm) خواهدبود. این نوع سهام، به سهام تهاجمی شهرت داشته و در زمان رونق بازار جهت سرمایه گذاری مناسبند.
فرمول های شاخص جهت میانگین اگر β=۱ باشد، ریسک سیستماتیک سهم با ریسک سیستماتیک بازار برابر خواهد بود. بنابراین تغییرات بازدهی سهم با تغییرات بازدهی بازار برابر و در نتیجه بازده مورد انتظار از سهم (Ri) برابر بازه مورد انتظار از بازار (Rm) خواهدبود یعنی بازده مورد تملک آن سهم هماهنگ با کاهش یا افزایش نرخ بازده کل سهام تغییر می‌کند.
اگر βi) کمتر از بازده مورد انتظار از بازار (Rm) خواهد بود. این نوع سهام، به سهام تدافعی شهرت داشته و در زمان رکود بازار جهت سرمایه گذاری مناسب می‌باشند.

رابطه بین نرخ بازده مورد انتظار سهام و بتا :

فرمول بیان شده فوق به مدل CAPM شهرت داشته و بیان می‌کند که نرخ بازده مورد انتظار یک ورقه بهادار (R_i) برابر است با نرخ بازده یک قلم دارایی بدون ریسک (R_f) به اضافه صرف ریسک یا بازده اضافی ناشی از ریسک سیستماتیک آن ورقه بهادارمی‌باشد، به عبارت دیگر

نرخ بازده مورد انتظار = نرخ بازده بدون ریسک + صرف ریسک دارایی

نمودار مدل CAPM به خط SML یا خط بازار اوراق بهادار شهرت دارد و به شکل زیر است:

خط SML بیانگر رابطه ریسک سیستماتیک (β) و بازده مورد انتظار یک سهم (Ri) بوده و بیان می‌کند این دو ربطه ای مثبت با یکدیگر دارند. بطوریکه هرچه ریسک سیستماتیک سهم افزایش یابد، نرخ بازده مورد انتظار نیز افزایش می‌یابد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Pina & Associates Insurance
 • Payment at Contingency
 • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

ضریب هوشی چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

امروزه صحبت‌های بسیاری درباره ضریب هوشی و تست‌های هوش شنیده می‌شود، که درستی و غلطی این موضوع و اینکه آیا ضریب هوشی می‌تواند نابغه بودن و نبودن افراد را مشخص کند، هنوز هم بحث برانگیز است. اما با این حال، شناسایی ضریب هوشی می‌تواند به افراد کمک کند تا بتوانند توانایی خود در به یاد آوردن موضوعات و اطلاعات و همچنین استدلال بسنجند.

ضریب هوشی چیست؟

IQ یا ضریب هوش، معیاری برای سنجش توانایی شما در استدلال و حل مشکلات است و معمولا نیز از طریق آزمون‌ها و تست‌های معتبر به دست می‌آید. این عدد و رقم اساساً نشان می‌دهد که در یک آزمون خاص در مقایسه با سایر افراد گروه سنی خود چقدر خوب عمل کرده‌اید. در حالی که نوع و شاخص این تست‌ها می‌تواند متفاوت باشد، اما میانگین ضریب هوشی در بسیاری از آزمون‌ها ۱۰۰ است و ۶۸ درصد نمراتی که به دست می‌آید بین ۸۵ تا ۱۱۵ قرار دارند.

در حالی که برخی اعتقاد دارند ضریب هوشی می‌تواند مواردی مانند موفقیت تحصیلی و یا حتی موفقیت شغلی را پیش‌بینی کند، اما با این حال کارشناسان بسیاری بر این موضوع اتفاق نظر دارند این عدد که از تست‌ها به دست می‌آید وحی منزل نیست و نمی‌توان موفقیت را با آنها پیش‌بینی کرد. گاهی اوقات افرادی که ضریب هوشی بسیار بالایی دارند، در زندگی آنقدر خوب عمل نمی‌کنند، در حالی که آنهایی که ضریب هوشی پایین‌تری دارند ممکن است پیشرفت کنند و به موفقیت برسند.

ضریب هوشی نرمال چقدر است؟

ضریب هوشی

اندازه‌گیری ضریب هوشی مدت‌هاست که در حیطه روان‌شناسی و آموزش موضوعی داغ و بحث‌برانگیز شده است. تست‌ هوش یکی از رایج‌ترین انواع تست‌های روان‌شناختی هستند که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند. از زمانی که اولین تست‌های IQ طراحی شدند، هدف این بود که افراد با توجه به ضریب هوشی‌های متفاوت دسته‌بندی و طبقه‌بندی شوند.

برای درک میانگین نمره ضریب هوشی یا همان IQ، لازم است ابتدا بدانیم که IQ چگونه اندازه‌گیری می‌شود. در حالی که تست‌های مختلف از نحوه امتیازدهی متفاوت استفاده می‌کنند، اما برای بسیاری از آزمون‌های هوش مدرن، میانگین نمره ۱۰۰ تا ۱۱۵ نمره نرمال در ضریب هوشی به شمار می‌آید.

 • در بسیاری از آزمون‌ها، نمره ۱۰۰ به عنوان میانگین IQ در نظر گرفته می‌شود.
 • شصت و هشت درصد نمرات به دست آمده از تست‌ها در یک بازه استاندارد (یعنی بین ۸۵ تا ۱۱۵) قرار می‌گیرد. این بدان معناست که تقریباً ۷۰٪ از همه افراد ۱۵ نمره کمتر یا ۱۵ نمره بیشتر از عدد میانگین کسب می‌کنند.
 • نود و پنج درصد نمرات در دو بازه استاندارد (بین ۷۰ تا ۱۳۰) قرار می‌گیرد. این درصد نشان می‌دهد که تنها درصد کمی از افراد دارای ضریب هوشی بسیار پایین (زیر ۷۰) یا ضریب هوشی بسیار بالا (بالای ۱۳۰) هستند.
 • به دست آمدن رقم زیر ۷۰ ممکن است نشان دهنده وجود نوعی ناتوانی رشدی یا یادگیری باشد، در حالی که عدد بالای ۱۳۰ نیز می‌تواند فرمول های شاخص جهت میانگین نشان دهنده باهوش بودن باشد.

نحوه محاسبه ضریب هوشی

ضریب هوشی

از گذشته تا به امروز تست‌های هوش یکی از دو روش اندازه‌گیری ضریب هوشی بودند. اما در روش اول، سن ذهنی افراد بر سن تقویمی آنها تقسیم می‌شد و سپس در ۱۰۰ ضرب شد.

تست‌های هوش ابزاری برای سنجش توانایی‌ها و پتانسیل‌های فکری هستند. آنها طوری طراحی شده‌اند که طیف وسیعی از مهارت‌های شناختی افراد مانند استدلال، منطق و حل مسئله را درگیر می‌کنند و افراد با کمک این مهارت‌ها باید به سوالات این تست‌ها پاسخ دهند.

برای دانستن ضریب هوشی خود، حتما سراغ آزمون‌های معتبر و شناخته شده بروید و سعی کنید مدلی را پیدا کنید که بر اساس علم روان‌شناختی پیاده شده باشد و مورد تایید موسسات معتبر باشد. همچنین درک این نکته مهم است که عددی که به عنوان ضریب هوشی به دست می‌آورید، تنها مقیاسی برای مقایسه خودتان با افراد دیگر است.

تست‌های هوش

تست‌های هوش برای اندازه گیری هوش سیال و هوش اکتسابی طراحی شده‌اند. هوش اکتسابی شامل دانش و مهارت‌هایی می‌شود که در طول زندگی کسب کرده‌اید، در حالی که هوش سیال توانایی شما برای استدلال، حل مسئله و درک اطلاعات انتزاعی است.

هوش سیال جدا از یادگیری در نظر گرفته می‌شود و در بزرگسالی نیز معمولا کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، هوش اکتسابی به طور مستقیم با یادگیری و تجربه مرتبط است و با افزایش سن افراد افزایش می‌یابد.

ضریب هوشی

تست‌های هوش معتبر معمولا فرمول های شاخص جهت میانگین توسط روان‌شناسان معتبر استفاده می‌شوند و انواع مختلفی از آزمون‌های هوش وجود دارد. تعدادی از رایج‌ترین تست‌های هوش که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارت‌اند از:

امروزه این تست‌ها به میزان زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرند و هر آزمون از نظر اینکه دقیقاً چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند، امتیازدهی آن چگونه است و عدد به دست آمده از آنها چگونه ارزیابی می‌شود، متفاوت هستند.

IQ چه چیزی را نشان نمی‌دهد؟

بحث‌های زیادی در مورد موضوع هوش و ضریب هوشی وجود دارد و اینکه آیا واقعاً می‌توان آن را اندازه‌گیری کرد.

همچنین بحث در مورد دقت امتیازدهی کم نیست. مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۰ بر روی ۱۰۸ کشور نشان داد که کشورهای آفریقا به طور مداوم ضریب هوشی پایین‌تری دارند. در همان سال، محققان دیگر این مطالعه را زیر سوال بردند و روش‌های مورد استفاده را «مشکوک» و نتایج را «غیرقابل اعتماد» خواندند.

بحث و جدل بر سر ضریب هوشی چند دهه‌ای است که وجود دارد و به این زودی‌ها نیز پایان نخواهد یافت. عدد نشان دهنده ضریب هوشی می‌تواند تحت تأثیر عواملی مانند موارد زیر باشد:

 • تغذیه
 • شرایط سلامتی
 • دسترسی به آموزش
 • فرهنگ و محیط زندگی

ضریب هوشی شما هر چه که باشد، معیار درستی برای پیش‌بینی زندگی شما نخواهد بود. راه‌های زیادی برای موفقیت وجود دارد و همه ما موفقیت را یکسان تعریف نمی‌کنیم. زندگی پیچیده‌تر از اتکا به یک عدد است و متغیرهای زیادی برای موفقیت وجود دارد که یکی از آنها می‌تواند ضریب هوشی باشد. تجربه زندگی و کنجکاوی در مورد جهان بسیار جذاب است و افراد در کنار آگاهی نسبت به ضریب هوشی، نیاز به تلاش و پشتکار دارند تا در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود به موفقیت برسند.

بهبود نمره ضریب هوشی

ضریب هوشی

مغز یک اندام پیچیده در بدن انسان است و ممکن است هرگز به طور کامل درک نکنیم که چگونه هوش، توانایی یادگیری و دانش می‌توانند افراد را از هم متمایز کنند. شما می‌توانید ضریب هوشی بالایی داشته باشید، اما فاقد تحصیلات و دانش عمومی باشید. شما می‌توانید مدرک دانشگاهی داشته باشید و در عین حال ضریب هوشی پایینی داشته باشید.

تست‌های هوش توانایی شما در استدلال، درک ایده‌ها و حل مسائل را اندازه گیری می‌کنند. در بیشتر موارد، IQ به طور کلی در طول زندگی ثابت در نظر گرفته می‌شود و معیاری برای مقایسه شما با دیگر افراد در گروه همسالانتان است.

شواهدی وجود دارد که نشان دهنده این موضوع است که شاید بتوانید عدد ضریب هوشی خود را بیشتر کنید. احتمالاً با تقویت تمرکز، حافظه یا برخی مهارت‌های دیگر بتوانید آن را بهبود ببخشید. شما ممکن است چند بار یک تست هوش را انجام دهید و هر بار عدد متفاوتی به دست آورید. ممکن است کسالت داشته باشید و یا خسته باشید و خب این موارد روی تمرکز شما روی آزمون تاثیر دارند.

همه اینها لزوماً به این معنی نیست که شما در آزمون دوم باهوش‌تر از قبل شدید. شما می‌توانید و باید در طول زندگی خود به یادگیری ادامه دهید. یادگیری می‌تواند کنجکاوی را در شما تقویت کند و همین موضوع می‌تواند باعث ورود اطلاعات جدید به مغز شما شود. با این ویژگی‌ها، می‌توانید توانایی خود را در موارد زیر افزایش دهید:

 • تمرکز
 • به خاطر سپردن جزئیات
 • درک مفاهیم
 • بهبود تخیل
 • یادگیری انجام پژوهش
 • تقویت پایگاه دانش خود

مطالعه، چه داستانی و چه غیرداستانی، یکی از راه‌های تقویت توانایی‌های شما در این زمینه‌ها است. تحریک ذهنی می‌تواند به کاهش یا جلوگیری از زوال شناختی با افزایش سن کمک کند. علاوه بر مطالعه، فعالیت‌هایی مانند حل کردن جدول، پخش موسیقی و شرکت در بحث‌های گروهی می‌تواند برای شما مفید باشد.

ضریب هوشی

سخن پایانی

اگر ضریب هوشی بالایی دارید، هوش و پتانسیل هوش شما بالاتر از همسالانتان است. این می‌تواند به این معنی باشد که وقتی با مشکلات غیر معمول یا پیچیده روبرو می‌شوید، بهتر و راحت‌تر می‌توانید تصمیم‌گیری کنید. ضریب هوشی بالا ممکن است در موقعیت‌های خاص، مانند به دست آوردن شغل به عنوان کارگشا عمل کند.

اما ضریب هوشی پایین به این معنی نیست که شما باهوش نیستید و یا در یادگیری ناتوان هستید. ضریب هوشی پایین نباید مانع از تلاش شما برای رسیدن به اهدافتان شود.

دستور Compute در SPSS

دستور Compute از پرکاربرد ترین دستور ها در SPSS می باشد. این دستور، از دستور های اصلاحی در SPSS می باشد که از طریق آن می توان مقادیر یک متغیر را بر اساس مقادیر متغیر یا متغیرهای دیگر به دست آورد. به طور خلاصه، در موارد زیر می توان از دستور Compute استفاده کرد:

۱- محاسبه مقادیر متغیرهای عددی

۲- ساخت متغیرهای جدید از طریق متغیر یا متغیرهای موجود:

ساخت شاخص و مقیاس که کاربرد فراوانی در انواع رشته های علوم اجتماعی و انسانی و علوم تربیتی دارند، از این دست کاربردها می باشد.

به عنوان مثال، ساخت شاخص پایگاه اقتصادی و اجتماعی از ترکیب سه متغیر شغل، درآمد و تحصیلات.

۳- جایگزین کردن مقادیر متغیرهای موجود با مقادیر جدید.

۴- محاسب انواغ عملیات ریاضی شامل ضرب، جمع، تفریق، تقسیم و …

نکات لازم و مهم در اجرای دستور Compute

 1. مهم ترین مسئله در اجرای دستور Compute، این است که هنگام جمع کردن متغیرها (ترکیب متغیرها یا گوبه ها) به جای به علاوه از ویرگول استفاده شود.
 2. در هنگام جمع بستن سه متغیر یا گویه برای محاسبه یک شاخص، باید تمامی این سه متغیر با همدیگر وجه اشتراک داشته باشند و چنان چه این اشتراک وجود نداشت، به یکسان سازی آن ها بر اساس سه معیار مقیاس، جهت و تعداد گزینه (مقوله) اقدام شود:

الف) مقیاس متغیرها (ترتیبی، فاصله ای و نسبی)

ب) جهت طیف متغیرها، یعنی مثبت یا منفی بودن (از ۱ تا ۵ یا از ۵ تا ۱)

ج) تعداد مقولات طیف متغیرها (۳، ۵، ۷ و … تایی)

نحوه اجرا

۱- دستور Transform-> Compute Variable …را اجرا می کنیم.

۲- متغیرهای مورد نظر را با دوبار کلیک چپ وارد کادر Numeric Expression در سمت راست کرده و علامت، را نیز بین هر یک از آن ها اضافه می کنیم. نام متغیر را در کادر Target Vaiable در سمت چپ بالای پنجره تایپ می کنیم. سپس دکمه Ok را کلیک می کنیم.

نکته: در قسمت compute کارهای مختلفی می توان انجام داد می توان نمارت استاندارد یک متغیر را محاسبه کرد، می توان از کی متغیر لگاریتم گرفت، تابع توزیع تجمعی را محاسبه کرد یا حتی خیلی پیچیده انجام داد.

نرم افزار SPSS بر خلاف اکسل، فرمول های محاسبه داده ها را نگه نمی دارد و به طور خودکار آن ها را به روز رسانی (تجدید) نمی کند به عنوان مثال اگر ما متغیری را که در محاسبه متغیر جدید استفاده کرده ایم تغیر دهیم، متغیر جدید تغییر نخواهد کرد.

همان گونه که در کادر گفتگوی compute variable مشاهده می شود ما باید نام متغیر جدید (که می توان یکی از متغیرهای موجود در صفحه داده ها نیز باشد) را در قسمت متغیر هدف (target variable) وارد کنیم و تابعی که قصد محاسبه ی آن را داریم با استفاده از فرمول ها یا عملگرهای موجود در کادر گفتگو یا تایپ آن ها، وارد قسمت numeric Experssion کنیم و در پایان بر کلید ok کلیک کنیم. متغیر جدید محاسبه و در آخر صفحه داده ها قرار می گیرد.

شمارش ارزش ها (کدهای یکسان چند متغیر)

دستور Count زمانی استفاده می شود که بخواهیم بدانیم هر کدام از پاسخگویان چند بار به یک کد یا ارزش خاص پاسخ داده اند. به عبارتی، این دستور دفعات وقوع یک کد یا ارزش خاص در میان پاسخگویان را نشان می دهد. دستور Count تنها برای متغیرهایی قابل اجرا است که مقیاس آن ها در سطح اسمی یا ترتیبی باشد. بنابراین، در مورد متغیرهای با مقیاس فاصله ای یا نسبی نمی توان از این دستور استفاده کرد.

نحوه اجراء

۱- دستور را Transform-> Count Values within Cases …اجرا می کنیم.

۲- کد متغیرهایی را که قصد شمارش کدهای خاصی از آن ها را داریم وارد کادر Numeric Variables می کنیم. سپس در قسمت Target Variable و Target Label، نام و برچسب متغیر جدید (متغیر هدف) را تایپ می کنیم.

۳- سپس متغیرها را به کادر Variable انتقال و روی دکمه Define Values فعال شده کلیک می کنیم، پنجره جدید باز می شود که باید در این پنجره، کدی که قصد شمارش آن را داریم وارد کرده و سپس دکمه Add را کلیک کنیم.

۴- با کلیک بر روی دکمه If… در پنجره اصلی دستور Count، می توانیم دستور کدگذاری مجدد را تنها برای زیر جمعیت های خاصی اجراء کنیم.

داستان فرمول یک: قسمت اول

در واپسین سال‌های قرن ۱۹ اولین مسابقات اتومبیل‌رانی به شکل اعلان رسمی در روزنامه‌ها و جراید محلی و دعوت از علاقه‌مندان صاحب اتومبیل برای شرکت در رقابتی که هدف آن طی یک مسیر از پیش تعیین شده -غالباً جاده‌های بین‌شهری و روستایی مجاور- در حداقل زمان ممکن بود برگزار می‌شد.

فرانسوی‌ها فرمول های شاخص جهت میانگین را به‌نوعی می‌توان مبتکر مسابقات اتومبیل‌رانی دانست. La Marquise قدیمی‌ترین اتومبیل ساخته‌ی دست بشر است که در سال ۱۸۸۴ توسط Marquis Jules-Albert de Dion، George Bouton و Charles Trépardoux ساخته شد. همین خودرو در سال ۱۸۸۷ در رویدادی که بعدها اولین مسابقه‌ی اتومبیل‌رانی تاریخ لقب گرفت مسافت ۳۲ کیلومتری پاریس تا ورسای را با میانگین سرعت ۲۵ کیلومتر بر ساعت پیمود. سرعت La Marquise احتمالاً به ۶۱ کیلومتر بر ساعت می‌رسید و سوخت موتور بخار آن ذغال سنگ، چوب و کاغذ بود. این دیگ بخار نیاز به ۴۰ دقیقه زمان داشت تا بتواند La Marquise را با تولید قدرت و بخار کافی، مهیای حضور در جاده کند. La Marquise بعد از ۱۳۸ سال هنوز سالم و قابل حرکت است و در سال ۲۰۱۱ با قیمت ۴.۶ میلیون دلار در یک حراجی فروخته شد.

Ferenc Szisz مجارستانی، اولین قهرمان مسابقات جایزه بزرگ

Ferenc Szisz مجارستانی، اولین قهرمان مسابقات جایزه بزرگ

نام گرندپری (جایزه‌ی بزرگ) از آن رو برای این مسابقه در نظر گرفته شد که پاداش نفر اول ۴۵ هزار فرانک، معادل ۱۳ کیلوگرم طلای خالص (۷۵۰ هزار دلار امروزی) بود.

به دنبال موفقیت و استقبال گسترده از گرندپری فرانسه، هیچ دلیلی برای ادامه ندادن آن در سال‌های آینده وجود نداشت.

صعود کانالی دلار

صعود کانالی دلار

گروه اقتصادی: روز گذشته نرخ دلار غیررسمی وارد کانال قیمتی ۳۴هزار تومانی شد و در سطح ۳۴هزار و ۳۳۰تومان معامله شد. کارشناسان دلیل افزایش قیمت ۹۳۰تومانی این اسکناس آمریکایی را در افزایش سطح انتظارات تورمی و تبدیل دارایی‌ها در بازار ارز می‌دانند. روز چهارشنبه قیمت سکه طلا نیز دچار نوسانات افزایشی شد و به رقم ۱۶میلیون و ۵۰هزار تومان رسید.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته روند نرخ شاخص ارزی در معاملات غیر‌رسمی بازار تهران افزایشی بود و در سطوح قیمتی کانال 34 هزار تومانی معامله شد. پس از تغییر فاز سیگنال‌های سیاسی حول محور مذاکرات هسته‌ای برجام در هفته‌های اخیر، سطح انتظارات تورمی در جامعه به مرور افزایش یافت و در همین راستا عموم فعالان بازار با هدف حفظ دارایی‌های خود در مقابل تورم، اقدام به خرید و نگهداری اسکناس‌های خارجی مانند دلار و یورو کردند. از سوی دیگر دارایی‌های خارج شده از بازار سرمایه نیز به تقاضای موجود در بازار‌های ارز و طلا اضافه شد تا فشار خرید موجود در معاملات ارزی افزایش یابد. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس آمریکایی در واپسین معاملات نقدی روز گذشته با حدود 930 تومان افزایش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه به رقم 34هزار و 330 تومان رسید. با افزایشی شدن نرخ دلار غیر‌رسمی روند افزایشی سکه نیز شدت گرفت و با حدود 5 پله افزایشی به سطوح قیمتی ابتدای کانال 16 میلیون تومانی رسید.
دیروز چهارشنبه 11 آبان فعالان بازار ارز تهران شاهد تحرکات افزایشی نرخ اسکناس آمریکایی بودند. هر برگ از این شاخص ارزی در نخستین معاملات صبح روز گذشته با حدود 400 تومان افزایش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه در رقم 33 هزار و 800 تومان فعالیت خود را آغاز کرد. در ادامه قیمت این ارز مجددا افزایش یافت به صورتی که معاملات ظهر روز گذشته در حوالی مرز 2 کانال 33 و 34 هزار تومانی صورت پذیرفت. اما این پایان روند افزایشی قیمت این ارز در روز گذشته نبود. در صورتی که هر کانال قیمتی را به 10 پله یکسان تقسیم کنیم معاملات دلاری عصر روز چهارشنبه در محدوده پله‌های سوم و چهارم کانال 34 هزار تومانی ثبت شد و در نهایت هر برگ از این اسکناس آمریکایی به 9 پله افزایش نسبت به نرخ روز سه‌شنبه به رقم 34 هزار و 330 تومان رسید. گفتنی است که با افزایشی شدن روند نرخ ارز در معاملات غیررسمی قیمت دلار در معاملات توافقی نیز افزایشی شد. معاملات توافقی که در راستای برطرف‌سازی بخشی از تقاضاهای خرد به بازار افزوده شد در روز گذشته شاهد حضور نرخ دلار در سطوح قیمتی کانال‌های 32 و 33 هزار تومانی بود که همچنان اختلاف قیمتی هزار تا هزار و 500 تومانی نسبت به نرخ بازار ارز دارد.
تحلیلگران ارزی بازار تهران عوامل مختلفی را به عنوان دلایل افزایش حجم تقاضا و به تبع آن افزایش نرخ دلار مطرح می‌کنند که از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به «انتظارات تورمی» و «سرایت دارایی‌های خارج شده از بورس به بازار‌های سوداگرانه» اشاره کرد. با کاهش سیگنال‌های مثبت در رابطه با نشست‌های هسته‌ای برجام، چشم‌انداز افراد جامعه نسبت به گشایش‌های اقتصادی ناشی از بهبود روابط خارجی در ماه‌های آتی کم‌رنگ‌تر شد. از سوی دیگر در روز‌های گذشته سخنان رابرت مالی، نماینده امور ایران در دولت آمریکا، مبنی بر کاهش احتمال از سر‌گیری این نشست‌ها انتظارات سیاسی مثبت در بازار را به کلی تغییر داد و سبب افزایش نا اطمینانی‌ها در بازار شد. در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد که در روز‌های اخیر نسبت خروج دارایی از بازار سرمایه افزایش یافته و به عقیده کارشناسان این دارایی‌ها به بازار‌های دیگر سرایت خواهند کرد که نزدیک‌ترین مقصد آنها بازار‌های فرمول های شاخص جهت میانگین ارز و طلا است. در نتیجه با افزایش سطح تقاضا در معاملات ارزی شرایط فشار خرید ایجاد خواهد شد. برخی معتقدند که از افزایش قابل توجه نرخ دلار، سیگنال خروج سرمایه مخابره می‌شود.
با افزایش 930 تومانی قیمت دلار در معاملات روز چهارشنبه روند قیمت سکه طلا نیز افزایشی شد. بر اساس فرمول محاسبه قیمت سکه طلا در بازار ایران نرخ هر قطعه فلز زرد ضرب امامی برابر است با حاصل‌ضرب نرخ دلار غیر‌رسمی در بهای جهانی اونس طلا و ضریب تبدیل اونس به گرم سکه، در همین راستا قیمت هر قطعه از این فلز گران‌بها در روز گذشته با حدود 420 هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز گذشته به رقم 16 میلیون و 50 هزار تومان رسید. افزایش قیمت سکه متاثر از افزایش دلار بود، زیرا طلای جهانی در روز گذشته نوسان قابل توجهی نداشت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.