تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران


تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران

چگونه در اقیانوس فارکس شنا کنیم

و بوسیله کوسه ماهی ( معامله گران بزرگ) خورده نشویم

اشخاصی هستند که وارد خیابان ورود ممنوع می شـوند یـا شخصـی کـه علامت روی درب را می بیند که گفته است به طرف خود بکشید اما با این وجود به سمت مقابل فشار می دهـد. بـا خـود فکـر مـی کنیـد حتمـا بایـد احمق باشم که چنین کارهائی کنم.

در مورد بازار فارکس نیز فکر مـی کنیـد کـه سـاده اسـت و شـما جـز گـروه ساده اندیش قرار نمی گیرید.

فکر نمی کنم بازار فارکس به آسانی دنبـال کـردن چنـد انـدیکاتور٬کلیک بـر روی موس و شمردن سودها باشد.

در طول سالهای گذشته می توانستم سـود هـای زیـادی از بـازار کسب کنم .

این فکر ها را دور بریزید و فقط توجه خود را به سمینار رایگان فارکسی کـه برگزار می شود معطوف کنید و همه نادانسته هایتان را فرا بگیرید.

خــوب مــن در مســابقات جهــانی ســال 2005 معــاملات فیــوچرز بــا 148% سوددهی رتبه دوم را کسب کردم اما نزدیک به 15 سال طول کشید تا به این حد برسم.

امروزه معامله گری در بازار فیوچرز مسـتلزم ثبـات احساسـات تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران و تلاشـهای روحی فراوانی است.

از زمانی که افرادی در برنامه های تلویزیـونی از آسـان بـودن فـارکس مـی گفتند در این بازار معامله کرده ام. البته اعتقادم این است که بـازار فـارکس آسان نیست.

حقیقتا بازار فارکس اقیانوسی از کوسه ها (معامله گران حرفـه ای) اسـت که منتظرند تا ماهی های کوچک (معامله گران تازه کار) را ببلعند.

چگونه از یک ماهی کوچک(معامله گر تازه کار) به یـک کوسـه (معاملـه گـر بزرگ ) تبدیل شوید؟

تجربه 15 ساله ام در بازار فیوچرز و اخیرا بازار فارکس سه مورد مهم را یـاد آور می شود:

دانستن طرح تان برای حمله

باقی ماندن در بـازار فـارکس مسـتلزم رعایـت ایـن سـه نکتـه اسـت.حتـی غفلت در یکی از اینها باعث می شود که شما طعمه معاملـه گـران بـزرگ شوید.

شناخت بازار:

اولین قدم برای شـنا کـردن در اقیـانوس فـارکس ایـن اسـت کـه بدانیـد آب چگونه است؟

آیا می دانید 1 پیپ چیست؟ اگر پاسخ را می دانید آیا می توانید ارزش پیپ در دلار آمریکا را برای جفت ارز یورو دلار محاسبه کنید؟

درباره جفت ارز یورو ین چطور؟ اگر نمی دانید مهم است که پایه و اسـاس کار را فرا بگیرید و بدانید.

زمانی را برای یاد گیری اختصاص دهید. درباره رقابت بعدا صحبت می کنیم اما خیالتان راحت باشد که رقبای شما همه چیز رادرباره بازار فـارکس مـی دانند.

مطالب پایه ای را از کجا یاد بگیـریم؟ وب سـایت ما دارای کلاسهای آموزشی متعدد در تمامی سطوح و مقـالات در ارتبـاط بـا بازار فارکس می باشد.

یک ایده خوب این است که تعدادی تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران کتاب در این باره بخوانید یا منـابع خـوب آموزشــی را در اینترنــت بــرای اســتفاده پیــدا کنیــد. که ما قصد داریم در پیج اینستاگراممان نیز هر هفته یک کتاب در زمینه فارکس یا بازارهای مالی معرفی کنیم:

آدرس پیج اینستاگرام ما: @persianforexacademy

یکی دیگـر از کلیـدهای موفقیـت بیشـتر دانسـتن دربـاره هزینـه معـاملات است. در زمانی که تصمیمات معاملاتیتان را عملی می سـازید بایـد هزینـه ای را بابت کمیسیون به ک ارگزار پرداخـت کنیـد. ایـن هزینـه کـه تفـاوت بـین قیمت خرید و قیمت فروش است اسپرد نامیده می شود.

در هــر معاملــه اســپرد بــین 20 دلار تــا 80 دلار متغیــر اســت و بایـد بــرای موفقیت در معامله بر آن غلبه کنید. بهتـرین راه اسـتفاده از جفـت ارزهـایی است که اسپرد کمتری دارند، و همچنین معامله با حسابهای تجاری مانند Pro.ecn یا Ecn در بروکر آلپاری که مستقیم به بازار وصل هستند و اسپرد بسیار پایینی دارند.

بعد از تحقیقات کافی ممکن است به این نتیجه برسـید کـه بـر روی جفـت ارز های اصلی تمرکز کنید.ممکن است بخواهید ارزهایی را که یک سـر آن دلار آمریکا ٬ ین ژاپن ٬پوند استرلینگ یا یورو است معامله کنید.

جفت ارزهایی که از این ارزها تشـکیل مـی شـوند اسـپرد پـایین تـر ٬ نقـد شوندگی بالاتر و اخبار فاندامنتال در دسترس تری دارند.

اما به حرف من اکتفا نکنید . در بـازار تحقیـق بیشـتری بکنیـد تـا زمـانی کـه جفت ارزی را بیابید که با آن احساس راحتی داشته باشید.

رقابت را بشناسید:

چرا باید به خود زحمت بدهید که دربـاره رقابـت بـا دیگـران در بـازار فـارکس نگران باشید؟

فارکس یک بازی مجموع صفر است .( نظر نویسـنده ). بـرای هـر دلاری کـه توسط شخص در بازار به دست می آید شخص دیگری پول از دسـت داده است.

گرفتن از دیگران تنها راهی اسـت کـه بـه وسـیله آن پـول بـه دسـت مـی آوریم.مانند بازار سهام نیست که ممکن است همـه از بـالا رفـتن سـهمی منتفع شوند و سود کنند.( به استثنای فروشندگان جزئی)

فارکس بازی برد­-برد نیست شاید حتی به نوعی بازی برد – باخت باشد.

دانستن این قانون و تشخیص اینکـه رقبایتـان بـه چـه چیـزی گـرایش دارنـد کمک می کند به یک موضع قابل قبول برسید. پیشنهاد می کنیم مقالات ما در خصوص تمایلات مشتری را نیز مطالعه فرمایید.

بازیگران اصلی فارکس چه کسانی هستند؟

بانکها ٬ هج فاند ها و شرکت های چند ملیتی بازیگران اصلی هسـتند و از طریق فارکس پول زیادی به دست می آورند.

یک شرکت خودروسازی اخیرا بخشـی از درآمـدش را از طریـق فـارکس بـه دست آورد.

این گروه ها باید برای بازیگران خرد و کوچک بـازار وحشـت آور ورعـب انگیـز باشند زیرا که اینها بازیگران اصلی بازار هستند.

این سازمان ها شب و روز معامله می کنند. نقاط ورود و خروج در بازار را به خوبی می دانند و خرده پاها را از سر راه بر میدارند.

حرکات بزرگ در بازار معمـولا در نتیجـه فعالیـت ایـن حرفـه ای هاسـت . بـه نوعی پیروی از آنها و پیـروی از رونـدی کـه آنهـا شـروع کننـده اش هسـتند می تواند استراتژی مناسبی باشد.

در همان بازاری که بزرگان حضور دارند خرده پاهـا هـم بـه وفـور یافـت مـی شوند. بزرگان رقبای شما هستند دانستن اینکه آنها چـه گرایشـی دارنـد و چه تصمیمی می گیرند می تواند به شما کمک کند.

برای مثال اکثر تازه کاران استاپ لاس خود را در نقاطی که خطـوط حمایـت و مقاومت در آن واقع شده است قرار مـی دهنـد. بـا دانسـتن ایـن موضـوع شما می توانید از این موضوع بهره برداری کنید.

به یاد بیاورید که زمانی که تازه شروع به کار کرده بودید چه چیـز هـائی درباره نمودار آموختید، حالا این آماتورهای تـازه وارد در حـال یـادگیری همـان مطالب هستند. پس شما می توانیـد معـاملات آنهـا را بـا شکسـت مواجـه کنید.

شکسـت دادن یـک تریـدر آمـاتور کـه در پشـت میـزش در اتاقی مشـغول معامله در بازار فارکس است بـه مراتـب سـاده تـر از شکسـت یـک برنامـه 5000 دلاری پیچیده است که با روش هوش مصنوعی معامله می کند.

از بزرگان تقلید کنید و خرده پاها را شکست دهید . این روشی است که از شما یک خرده پای سریع می سازد یا حتی شـاید شـما را تبـدیل بـه یـک بازیگر بزرگ نماید.

طرح خود را برای حمله بدانید و سعی کنید یک خرده پا نباشید:

درباره بازار فارکس و رقبا دانستید.آیا ترسیده اید؟

اگر نه نیاز دارید تا یک بار دیگر مراحل 1 و 2 را مرور کنید و زمان بیشـتری را برای یادگیری اختصاص دهید.

کار در بازار فارکس بسیار مشکل اسـت و شـما یـک بـازیگر کوچـک در ایـن بازار گسترده هستید.

با این فکر که معامله گری در بـازار فـارکس آسـان اسـت خودتـان را دسـت نیندازید.

وقتی فهمیدید که فارکس نیازمند یادگیری، تمرین، کار سخت و طاقت فرساست آمـاده ایـد تا مبادرت به انجام طرحتان کنید.

دو راه برای اینکـار وجـود دارد : "خودتـان کـار کنیـد یـا از مشـاور بهـره ببرید"

اگـر تصـمیم داریـد خودتـان انجـامش دهیـد بایـد زمـانی بـین 500 تـا 1000 ساعت اختصاص دهید و مبلغی بین 2000 دلار تا 5000 دلار بابت تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران نرم افـزار ٬کتاب و سمینار هزینه کنید.

خواه ناخواه این چیزی اسـت کـه بـرای شـما یـک سیسـتم تریـد خـوب بـه ارمغان خواهـد آورد . اگـر بخواهیـد میـان بـر بزنیـد نتـایج آن را در معاملاتتـان مشاهده خواهید نمود. فقط به این خاطر شکست می خورید.

چاره دیگر اسـتفاده از یـک مشـاور یـا سرویسـهای مشـاوره اسـت.ممکـن است زمان کمتری بگیرد امـا نهایتـا بـا وجـود مشـاور هـم بایـد بـه سـختی تلاش کنید. شما با ثبت نام در بروکر آلپاری همیشه یک مشاور بعنوان مدیر حساب دارید که میتواند شما را در این مسیر یاری کند.

دنباله روی کورکورانه از یک سری سیگنال خریـد و فـروش از یـک سـرویس نامشخص اینترنتـی دادن پولتـان بـه یـک مشـاور ناشـناس راهـی مطمـئن برای این است که پولتان را از دست بدهید.تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران

نتیجه:

این دیدگاه مختصری بود درباره اینکه چطور می توانید در بازار فارکس باقی بمانید .راه حل این است که با فارکس مثل یک تجارت برخورد کنید نـه یـک سرگرمی.

زمان کافی اختصاص دهید برای اینکه واقعا بازار و حرکاتش را بفهمید. میتوانید از مقالات و یا دوره آموزشی فاندامنتال و پرایس اکشن و عرضه و تقاضا در سایت ما برای فهم حرکت بازار استفاده کنید.

درک کنید که بر علیه حرفه ای هائی هستید که از هر ضعف در اسـتراتژی شما یا روانشناسی معاملاتیتان استفاده می کنند.

اگر این سه کار را انجام دهید ممکن است خودتان را در بین نجـات یافتگـان ببینید و در بازار متلاطم فارکس کامیاب شوید.

نویسنده: Kevin Davey

مترجم : میثم پیری

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

بازنده موج‌سواری در بورس

فاطمه اسماعیلی دبیر گروه بورس مدت زمان زیادی نمی‌گذرد از آن زمانی که کار‌گزاری‌ها هر روز با صف‌های طولانی مردمی روبه‌رو بودند که تصمیم داشتند برای در حذر ماندن از گزند تورم، سرمایه‌های خرد و کلان خود را وارد بازاری کنند که در آن روزها صحبت از آن نقل هر محفل و جمعی شده بود. برخی پس‌انداز کوچکی داشتند و برخی دیگر، دارایی‌ها خود را به‌ امید دوبرابر شدن نقد کرده و آمده بودند با دریافت کد معاملاتی، بورسی شوند.

قریب به‌اتفاق آنها اما نمی‌دانستند ریسک در این بازار نیز چندبرابر بیشتر است. در آن برهه زمانی حتی گسترش ویروس‌کرونا نیز نتوانسته بود از تجمعات برای دریافت کد بورسی بکاهد و حتی کار‌گزاری‌ها از پذیرش همه متقاضیان درمانده بودند. لشکر بورس هر روز بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شد تا جایی‌که تالار شیشه‌ای روزانه میزبان حجم زیادی از پول‌های تازه‌نفسی بود که تنها روزهای سبز بورس را دیده بودند و می‌پنداشتند این سبزی و شادابی پایانی نخواهد داشت. در ماه‌های نخست نیز همین‌گونه بود. رشد‌های دسته‌جمعی سهام سبب شده بود تا سرمایه‌گذاران تازه‌وارد این بازار، به‌نوعی «خود تاییدشوندگی - self confirmation» برسند.

«من گرگ وال‌استریتم»، «روش کسب سود تو این بازار را دیگه یاد گرفتم»، «پرتفوم هر روز داره ۵‌درصد مثبت می‌خوره»، «هر سهمی که انتخاب کردم، صف خرید شد» و هزاران هزار ادعای دیگری که نشان می‌دهد برخی از این نوسهامداران روند مثبت بازار را به‌ حساب توانایی‌های خود نوشته‌اند، غافل از اینکه در این روندهای صعودی، رشدی دسته جمعی بازار را فراگرفته و این روزهای سبز را نباید به ‌حساب خود نوشت. در همان روزها بود که هشدار کارشناسان و تحلیلگران درباره بزرگ و بزرگ‌تر شدن حباب قیمتی در بازار سهام مورد تمسخر بورس‌بازان قرار می‌گرفت و از تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران آنها به‌عنوان «دلواپسان» یاد می‌کردند. زمانی‌که تشویق سرمایه‌گذاران به «سهامداری غیرمستقیم» راه به‌جایی نبرد و صعود قیمت سهام تا نیمه تابستان ۹۹ ادامه یافت، شاخص از ۲میلیون واحد فراتر رفت و در اوج شیدایی مسیر قیمت‌ها عوض شد. سهامی که تا دیروز با صف‌های خرید چند میلیارد تومانی همراه بودند، بدون آنکه تغییری در شرایط بنیادی آنها رقم بخورد، روانه صفوف سنگین فروش شدند و همان پرتفوهایی که در دوره صعودی قیمت‌ها «روزی ۵‌درصد مثبت می‌خورد» با افت روزانه ۵‌درصد مواجه شده بودند و بدتر آنکه امکان نقدکردن سهام و فرار از زیان بیشتر نیز وجود نداشت. در این مسیر کاهشی اما نوسهامدارانی که می‌پنداشتند دیگر «گرگ وال‌استریت» شده و می‌توانند به ‌تنهایی «گلیم خود را از آب بیرون بکشند» به‌دنبال مقصر می‌گشتند. یکی حقوقی‌های بازار را متهم می‌کرد و دیگری از «دست دولت در جیب ملت» سخن می‌گفت و برخی نیز به‌ «فروش آبشاری سهام عدالت» اشاره می‌کردند. شاید هر یک از این موضوعات نقشی در تغییر مسیر سهام داشتند اما برخی از سرمایه‌گذاران این مهم را فراموش کرده بودند که هر حبابی گنجایشی دارد و دیر یا زود خواهد ترکید. هرچه بزرگ‌تر باشد، صدای مهیب‌تری نیز خواهد داشت. بله، روزهای صعودی تالار شیشه‌ای پایان یافته بود و حالا هر روز قیمت‌ها افت بیشتری را تجربه می‌کردند‌ اما یک چیز تغییری نکرده بود و آن هم رفتار این گروه از بورس‌بازان بود. تنها جبهه تغییر کرده بود. صف‌های خرید روزهای سبز جای خود را به‌صف‌های فروش داده بود و با یک تکانه مثبت هر چند جزئی باز‌هم این جبهه بود که تغییر می‌کرد نه رفتار. ریشه این الگوی معاملاتی را می‌توان در «اقتصاد رفتاری» جست‌وجو کرد.

شاید دیگران می‌دانند

«حتما خبری‌شده که ما از آن اطلاع نداریم.» این جمله‌ای است که چه در دوره‌های صعودی و چه نزولی از سوی فعالان بی‌تجربه بازار شنیده می‌شود و آنها را به ‌تبعیت از دیگران وا می‌دارد. تحقیقات و مطالعات زیادی تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران در این‌خصوص انجام شده و تقریبا همگی نتیجه مشابهی به‌همراه داشته‌اند. زمانی که یک رفتار از سوی تعداد زیادی از افراد تکرار می‌شود، به ‌تدریج دیگران را نیز متقاعد به‌انجام آن می‌کند. در این شرایط هر فرد با دانستن این مهم که از همه رویدادها مطلع نیست، به‌ رفتار دیگران نگاه می‌کند. مکان این رویداد می‌تواند متفاوت باشد. زمانی‌که در یک اتوبان در حال رانندگی هستیم، زمانی که برای سوار شدن به ‌قطاری در یک ایستگاه شلوغ مترو منتظریم یا زمانی که در حال معامله در یک بازار دارایی هستیم؛ در تمامی این مکان‌ها رفتار دیگران می‌تواند به ‌ما نیز تسری پیدا کند. رانندگی بی‌نظم یا بالعکس منظم و قانونی در یک اتوبان، هجوم برای نشستن روی صندلی یک قطار شلوغ یا رعایت آرامش و نظم. در یک بازار، سرمایه‌‌گذاری که احتمالا ناپخته و کم‌تجربه نیز است، زمانی‌که می‌بیند عده زیادی در حال خرید یا فروش سهم یا صنعتی خاص هستند، با خود این جمله را تکرار می‌کند که «احتمالا خبری شده که دیگران می‌دانند و من از آن غافل مانده‌ام.» اشتباه همین‌جا اتفاق می‌افتد. تقلید کورکورانه از گروه خریداران یا فروشندگان برای جانماندن از کسب سود. هر چه تعداد سرمایه‌گذار با چنین رویکردی در یک بازار بیشتر باشد، معاملات شکلی هیجانی‌تر به‌خود می‌گیرند. این هیجانات مخرب در بازاری مثل بورس ایران که از قوانین محدودکننده و هیجان‌سازی همچون دامنه نوسان و حجم مبنا نیز رنج می‌برد، دوچندان نیز خواهد بود.

«دوره‌گرد» نباشیم

نداشتن استراتژی معاملاتی این روزها رفتار غالب برخی از سرمایه‌گذاران بورسی است. با افت شاخص‌ها، گروهی از حقیقی‌ها فروشنده می‌شوند و روز بعد با مشاهده سبزپوشی تابلوی معاملات، پشیمان از رفتار روز گذشته خود، همان سهم را با قیمت گزاف‌تری به‌ پرتفوی خود می‌افزایند. رفتاری که دائما با نگاه به ‌رنگ تابلو تکرار می‌شود. راننده‌ای را تصور کنید که در یک ترافیک یک اتوبان، دائما در حال تغییر لاین است و هر بار نیز پشیمان از این تغییر رفتار خود را مجددا تکرار می‌کند. این رفتار در بازار سهام نیز مشاهده می‌شود. الگویی که می‌توان آن را به‌«دوره‌گردی» این‌بار در بورس تشبیه کرد. یعنی یک سهامدار بدون تحلیل تنها در پی کسب بازده بیشتر، در بازار سهام از صفی به‌صف دیگر منتقل می‌شود و حتی در صورت کسب سود در کوتاه‌مدت، در میان‌مدت و بلندمدت بازنده اصلی سرمایه‌‌گذاری در یک بازار پرریسک خواهد بود.

چرا سرمایه‌‌گذاری غیرمستقیم؟

روند عمومی سهامداری در دنیا این است که افراد به‌جای سرمایه‌‌گذاری مستقیم، از طریق نهادهای واسطه‌ای مثل صندوق‌های مبادله‌‌پذیر (ETF‌)، صندوق‌های شاخصی (Index Funds)، صندوق‌های مشترک (Mutual Funds) و امثال آن وارد بازار سهام شوند و خودشان مستقیما به‌ مدیریت سبد سرمایه‌‌گذاری و بدتر از آن تلاش برای بازده مازاد در بورس اقدام نکنند. در ایران اما شرایط به‌ گونه دیگری است و اغلب خود را «متخصص» می‌دانند. نه فقط در بازار دارایی‌ها بلکه حتی در زندگی شخصی و کاری. درست است که گسترش مشارکت مردم در بازار مالی مفید است اما تشویق افراد عادی به‌خرید و فروش فعالانه و مدیریت سبد دارایی و بورس‌بازی کار اشتباهی بود که متاسفانه در دو سال گذشته با شدت بسیاری انجام شد.

با نگاهی حتی گذرا به ‌وضعیت سودآوری صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری در یک‌سال گذشته و مقایسه آن با پرتفوهای شخصی، می‌توان به ‌این نکته پی برد که بهترین مسیر سهامداری در بورس، سرمایه‌‌گذاری غیرمستقیم است؛ جایی‌که با وجود زیان‌های ‌۴۰-۵۰‌درصدی در پرتفوی یک سرمایه‌‌گذاری حقیقی، اما صندوق‌ها بعضا حتی سودده نیز بوده‌اند.

چرا سوشال تریدینگ طرفداران زیادی پیدا کرده است؟

سوشال تریدینگ

اگر جز افرادی هستید که قصد سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را دارید می‌بایست با برخی از مباحث و دانش‌های مرتبط آشنا باشید. در غیر این صورت در ابتدای راه با ضررهای مالی زیادی روبرو می‌شوید. سوشال تریدینگ جز مباحث مهم و مطرح است که اتفاقاً طرف‌داران زیادی را به خود جذب کرده. در ادامه بیشتر درباره اهمیت آن و پلتفرم سوشال تریدینگ ایرانی صحبت می‌کنیم.

سوشال تریدینگ چیست؟

در ابتدا بهتر است اشاره کوچکی به تعریف سوشال تریدینگ کنیم و به ویژگی‌های آن بپردازیم. Social trading یک شبکه اجتماعی است که در آن معامله گران ایده‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و هم چنین معاملات را به اشتراک می‌گذارند تا بقیه معامله گران از آن نیز استفاده کنند. در واقع اگر شما جز افراد تازه‌وارد هستید و از آگاهی و دانش کافی برخوردار نیستید می‌توانید در این شبکه اجتماعی از تجربه دیگر افراد استفاده کنید. ویژگی‌های یک شبکه اجتماعی مخصوص معامله شامل موارد زیر می‌شود:

پلتفرم سوشال تریدینگ چیست؟

پلتفرم‌های سوشال تریدینگ به شما این امکان را می‌دهند که با سرمایه‌گذاران دیگر به شیوه‌ای مانند فیس‌بوک ارتباط برقرار کنید. مفهوم اصلی این است که می‌توانید فرصت‌های سرمایه‌گذاری بالقوه را با معامله گران پلتفرم یکسان به اشتراک بگذارید و در مورد آنها بحث و گفتگو کنید.

پلتفرم سوشال تریدینگ چیست؟

سوشال تریدینگ و بسترهای سرمایه‌گذاری مختلفی برای راهنمایی افراد در جهت سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام وجود دارد. به طور مثال پلتفرم‌هایی مانند Stock Gro کاربران را در جلسات ساختگی مختلف درگیر می‌کند و به آنها کمک می‌کند تا با کارشناسان و اعضای جامعه تعامل داشته باشند تا مهارت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند.

نحوه کار سوشال تریدینگ چگونه است؟

سوشال تریدینگ با گرد هم آوردن سرمایه‌گذاران در یک پلتفرم مشترک کار می‌کند که در آن آن‌ها می‌توانند استراتژی‌ها و ایده‌های معاملاتی را به اشتراک بگذارند. هنگامی که به یک پلتفرم تجارت اجتماعی می‌پیوندید، می‌توانید سرمایه‌گذاران دیگر را جستجو کنید، فعالیت تجاری آنها را مطالعه کنید و از آن‌ها سؤال کنید. سپس می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید استراتژی معاملاتی آن سرمایه‌گذار را به‌عنوان استراتژی خود بپذیرید یا خیر.

نکته‌ای که مهم است آن است که شما می‌بایست در انتخاب معامله‌گر راهنما دقت داشته باشید و بااحتیاط انتخاب کنید. شما می‌بایست عملکرد تاریخی آن‌ها را بررسی کنید و همچنین سطح ریسکی را که برای درک آن عملکرد تاریخی انجام می‌دهند را مورد ارزیابی قرار دهید.

نحوه کار سوشال تریدینگ چگونه است؟

کپی تریدینگ چیست؟

Copy trading به معامله گران باتجربه کمتر اجازه می‌دهد تا همان معاملات سرمایه‌گذاران ماهر را کپی کنند. به طور خلاصه، تجارت کپی به معنای واقعی کلمه کپی‌کردن کار یک نفر است، اما به روشی خوب.

به طور مثال این چنین فکر کنید که در یک کلاس درس هستید و خود چیزی راجع به درس ارائه شده نمی‌دانید. حال به دلیل اینکه دارای یک پروژه هستید نیاز است که پاسخ آن را از جایی پیدا کنید. بهترین کار کمک‌کردن از فردی است که در آن زمینه اطلاعات کامل را دارد بنابراین از پروژه شخص ماهر الهام می‌گیرد و در نهایت کپی‌برداری می‌کنید. این تقریباً همان چیزی است که در کپی تریدینگ وجود دارد.تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران

دلیل اصلی این شخص در کپی تریدینگ این است که شما به‌اندازه یک سرمایه‌گذار موفق سود داشته باشید. بااین‌حال، قبل از تصمیم‌گیری برای کپی‌کردن تجارت، مهم است که فرایند را درک کنید و تجزیه‌وتحلیل سهام را بر اساس بازاری که وارد آن می‌شوید، درک کنید.

آیا سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ یکی است؟

سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ با اینکه با یکدیگر تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران دارای ارتباط هستند اما در واقعیت تفاوت دارند. هر دوی آنها برای جامعه کریپتو مفید و لازم هستند و دارای مزایا و معایب خاصی هستند. بعد نیست که برای برداشتن گام صحیح با تفاوت این دو آشنا شوید.

آیا سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ یکی است؟

در کپی تریدینگ، معامله گران تازه‌وارد از معامله گران باتجربه تقلید و کپی‌برداری می‌کنند البته این کار می‌تواند برای طرفین سودهایی داشته باشد. از تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران طرفی ممکن است در کپی تریدینگ افراد تازه‌وارد به سودهای کلان و مورد رضایتی برسند اما هیچ‌گاه تجربه و دانش کافی را به دست نمی‌آوردند. چرا که آنها تنها به‌صورت کورکورانه گام برمی‌دارند و دارای دانش و آگاهی نیستند.

در مقابل در سوشال تریدینگ، تریدهای باتجربه و تازه‌کار ایده و نظرات خود را به اشتراک می‌گذارند تا بتوانند استراتژی جدیدی که کاربردی است را انتخاب کنند. هم چنین تریدرهای تازه‌ وارد می‌توانند سؤال‌های خود را به اشتراک بگذارند و پاسخ آن را دریافت کنند که این کار سبب پیشرفت و افزایش آگاهی تریدرهای تازه‌ وارد می‌شود.

مزایا و معایب سوشال تریدینگ

سوشال تریدینگ یک مفهوم نسبتاً جدید است در سال‌های اخیر به‌شدت توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بد نیست که از مزایا و معایب آن باخبر شویم.

مزایای سوشال تریدینگ

 • یکی از دلایل موفقیت سوشال تریدینگ آسان بودن آن است. با نظارت بر فعالیت سایر معامله گران، اپراتورهای تازه‌کار یا سطح متوسط ​​می‌توانند حرکات خود را بر اساس تصمیمات حرفه‌ای معامله گران باتجربه‌تر قرار دهند. چراکه نیازی به انجام تجزیه‌وتحلیل بنیادی یا فنی خود ندارند.
 • با سوشال تریدینگ ، معامله گران فارکس می‌توانند ارتباط فوری با بسیاری از معامله گران دیگر در محیطی داشته باشند که در آن امکان تعامل با یکدیگر، بحث در مورد دیدگاه‌ها و سپس کپی‌کردن موفق‌ترین معاملات وجود دارد. درعین‌حال، معامله‌گران مبتدی و باتجربه‌تر می‌توانند بیاموزند که چگونه معامله گران پرقدرت به تصمیم‌هایی که می‌گیرند می‌رسند، از چه استراتژی‌هایی استفاده می‌کنند و کدام یک در کسب سود، بهتر از دیگران عمل می‌کنند.

مزایای سوشال تریدینگ

معایب سوشال تریدینگ

 • سوشال تریدینگ تبادل اطلاعات را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند و اگرچه این یک مزیت به نظر می‌رسد، اما می‌تواند به یک نقطه‌ضعف نیز تبدیل شود. زیرا تعداد اندکی معامله‌گر موفق در این بازار وجود دارد. با استفاده از پلتفرم سوشال تریدینگ، یک معامله‌گر تازه‌کار می‌تواند معامله‌گر اشتباه را دنبال کند و به‌جای افزایش سود، ضرر کند.
 • کپی تریدینگ تهدید بزرگ‌تری است زیرا حتی معامله گران تازه‌کار نیز اجازه دارند رفتار معاملاتی معامله گران موفق را بدون اطلاع قبلی تکرار کنند؛ بنابراین، اگر «رهبر» شکست بخورد، اساساً درمانده است.
 • یکی دیگر از معایب سوشال تریدینگ، آن است که همه جنبه‌ها در پلتفرم نمایش داده نمی‌شود. به طور مثال در زمان تقلید از یک تریدر باتجربه شما تقلید کورکورانه از دیگر معامله‌گران نمی‌دانید که وی چه میزان سرمایه‌ای را در خطر دارد. ازاین‌رو به طور دقیق با میزان ریسک واقعی روبرو نخواهید شد.

محبوب‌ترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ

eTORO : این پلتفرم جز بهترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های سال 2022 در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال است. در این پلتفرم می‌توانید با معامله گران مختلف ارتباط برقرار کنید و اخبار و سوابق خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

TD Amerltrad: این پلتفرم رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. چراکه دارای کارمزد پایین معاملات و پشتیبانی مشتری عالی است.

TastyWorks: رتبه سوم در سال 2022 به این پلتفرم داده می‌شود که از ویژگی‌هایی عالی مانند کارمزد معاملاتی پایین، مطالب آموزشی عالی و ابزار تحقیق خوب برخوردار است.

Ava Trade: این پلتفرم جز پلتفرم‌های قدیمی محسوب می‌شود که از سال 2006 فعالیت خود را آغاز کرده است. این پلتفرم برای تسهیل در فرایند کپی تریدینگ با کمپانی زولوترید که از بزرگ‌ترین کمپانی‌های سوشال تریدینگ است ارتباط برقرار کرده است.

Vantage: Vantage به‌تازگی به این لیست پیوند خورده است که دارای هزینه کم افتتاح حساب و واریز فوق‌العاده سریع است.

محبوب‌ترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ

سخن نهایی

پلتفرم‌ها یا شبکه‌های تجارت اجتماعی را می‌توان زیرمجموعه‌ای از خدمات شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفت. تجارت اجتماعی به معامله گران اجازه می‌دهد تا با کمک دیگران به تجارت آنلاین بپردازند. در همه انواع سرمایه‌گذاری مزایا و معایبی وجود دارد و این امر در سوشال تریدینگ نیز صدق می‌کند. کلید موفقیت در هر سازمانی دانش است. هر چه معامله‌گر بیشتر از نحوه عملکرد یک ابزار مالی خاص بداند، ریسک شما کاهش می‌یابد و شانس برنده‌شدن شما به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. بد نیست بدانید که سوشال تریدینگ از زمان شروع همه‌گیری ویروس کرونا در سراسر جهان بسیار محبوب شده است. بر اساس داده‌های تحلیل شده توسط Cerulli Associates، فعالیت در سه‌ماهه اول سال 2020 در مقایسه با سال 2019 “به طرز چشمگیری افزایش‌یافته است”. ازاین‌رو احتمال افزایش این محبوبیت در این حوزه نیز وجود دارد.

بهره مندی از بهترین سیگنال های فارکس

شناخت بهترین زمان برای ورود به معاملات فارکس و خروج از آنها دشوار است و نیاز به آنالیز و بررسی زیادی دارد.
معامله گرانی که در این زمینه شکست می خورند، با ضرر رو به رو می شوند.

اما توجه داشته باشید که با عملکردی مناسب می توانید در بازار فارکس موفق شوید.
منابع مختلفی برای دریافت آنلاین سیگنال ها وجود دارند اما پیدا کردن سیگنالی که بتواند احتیاجات شما را برآورده کند، کار دشواری است.

سیگنال فارکس چیست؟

فرض کنید قیمت در طول سطح مقاومت شکسته شود و معامله گر با دیدن این لحظه تصمیم به باز کردن پوزیشن خرید بگیرد.
این نوع پیشنهاد و فرصت در فارکس ، مثالی از سیگنال است.
سیگنال های حاصل از موقعیت های مختلف براساس اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، سطوح اصلاحی فیبوناچی، سطوح حمایت و مقاومت و باندهای بولینگر مشخص می شوند.

بهترین سیگنال های فارکس

سیگنال فارکس که نشان دهنده زمان مناسب برای خرید یا فروش جفت ارز است.

سیگنال های فارکس شامل اطلاعات زیر درباره قیمت جفت ارز مورد نظر هستند:

 • اطلاعات بازار
 • قیمت ورودی
 • قیمت استاپ لاس
 • قیمت سود
 • پیشنهاداتی درباره میزان ریسک در معاملات

این داده ها می تواند به شما در تصمیم گیری درباره موارد زیر کمک کند:

 • کدام جفت ارز معامله شود
 • در کدام جهت معامله شود
 • زمان ورود به بازار
 • میزان سود شما
 • توانایی شما در ضرر

یک سیگنال معاملاتی چگونه است؟

سیگنال های معاملاتی معمولاً کوتاه و مستقیم هستند و تمام اطلاعات مورد نیاز شما را در بر دارند.
یک تأمین کننده سیگنال برای مثال معمولاً چنین اطلاعاتی را به شما می فرستد:

 • جفت ارز: GBP/USD ؛
 • سفارش: سفارش خرید ؛
 • ورودی: 1.3930 ؛
 • استاپ لاس: 1.3880 ؛
 • سود: 1.3975

از کجا می توان سیگنال های فارکس را پیدا کرد؟

بسیاری از ابزارها به صورت رایگان و یا در صورت دریافت وجه، سیگنال های معاملاتی را در اختیار شما قرار می دهند.
کارشناسان توصیه می کنند از سیگنالی که توسط معامله گران حرفه ای فارکس تهیه شده است، استفاده کنید.

شما می توانید با اشتراک در خبرنامه آمارکتس ، آخرین اطلاعات را درباره تغییرات قیمت از طریق ایمیل و یا پیام های متنی دریافت کنید.

سیگنال ها چطور کار می کنند؟

سیگنال های خودکار از الگوریتم های ربات تهیه می شوند که می توانند سناریوهای احتمالی را به سرعت آنالیز کنند و درباره بهترین موقعیت معاملاتی به شما پیشنهاداتی را ارائه دهند.
از سوی دیگر، سیگنال های تهیه شده توسط معامله گران ماهر و باتجربه براساس پرایس اکشن ها صورت می گیرد.

شما می توانید این پیشنهادات را بپذیرید و یا از آنها برای تهیه استراتژی های معاملاتی پیچیده تر استفاده کنید.

سیگنال های فارکسریسک مرتبط با ارائه دهندگان سیگنال

نکته ای که باید به یاد داشته باشید این است که هیچ ارائه دهنده سیگنالی نمی تواند ضمانت موفقیت 100% شما را فراهم کند.
بازار فارکس غیرقابل پیش بینی است و همیشه این خطر وجود دارد که قیمت ها برخلاف روند معاملاتی شما حرکت کنند.
بنابراین همیشه این احتمال را در نظر بگیرید که پیشنهاداتی که از ارائه دهندگان دریافت می کنید، با شکست رو به رو شوند.
بسیاری از این ارائه دهندگان به صورت آنلاین کار می کنند اما این به آن معنا نیست که می توانید با تک تک سیگنال های آنها به موفقیت برسید.

به شما توصیه می کنیم که قبل از کار با هر منبعی، خوب تحقیق کنید.
ممکن است برخی از ارائه دهندگان، آنالیزهای مناسبی انجام ندهند و سیگنال های ضعیفی را به شما بفرستند.

چگونه بهترین ارائه دهنده سیگنال را پیدا کنیم؟

از جمله مواردی که باید به آن توجه کنید این است که ارائه دهنده سیگنال چه چیزی را به شما می فرستند و بررسی کنید که این منبع چه پیشنهاداتی را به شما درباره ابزاری که قصد استفاده از آن را دارید ،ارائه می دهد.
برای مثال، ممکن است پلتفرمی که خریداری کرده اید هیچ پیشنهادی به شما درباره معامله با جفت ارزهای عجیب ارائه ندهد.
به شما پیشنهاد می کنیم با ارائه دهندگانی کار کنید که پیشنهاد و سیگنال خود را به سرعت به معامله گر می فرستند.
اگر نتوانید به موقع از سیگنال معاملاتی استفاده کنید، نمی توانید از آن بهره مند شوید.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید، پشتیبانی تمام وقت سرویسی است که از آن استفاده می کنید.
مهم ترین نکته این است که سیگنال دریافتی شما بتواند به معاملات سودآوری تبدیل شود.
گفتن این موضوع در لفظ آسان است اما عمل کردن به آن دشوار.
اگرچه ارائه دهندگان سیگنال میزان موفقیتشان را در سایت های خود منتشر می کنند، اما این موضوع همیشه واقعی نیست.
بهترین راه برای بررسی اینکه آیا منبع مورد نظر شما پیشنهادات ارزشمندی را ارائه می دهد یا خیر، خواندن نظرات در وب سایت های مستقل و همچنین، آزمایش پیشنهادات ارائه شده در حساب دمو یا انجام معاملات با سرمایه بسیار اندک است.

سیگنال های فارکس در مقابل کپی تریدینگ

اگر شما جزو افرادی هستید که نمی توانید تصمیمات جدیدی را بگیرید، می توانید از تجربیات معامله گران ماهر و حرفه ای استفاده کنید.
کپی کردن فعالیت سایر معامله گران « کپی تریدینگ» نامیده می شود که استفاده از این روش توسط برخی افراد توصیه شده است.
در این روش معاملاتی، از سیگنال ها کمتر استفاده می شود.
تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک معامله گر با سابقه کاری خوب پیدا و سرمایه لازم را تهیه کنید.
در این روند، تنها می توانید با استفاده از چندین کلیک و با دنبال کردن روش سایر معامله گران موفق ، معاملات خود را انجام دهید.

تأمین کنندگان سیگنال می توانند باعث پیشرفت افراد مبتدی شوند و به تازه واردان اجازه دهند تا با تمرین کردن و یادگیری، اعتماد به نفس خوبی پیدا کنند.
با این حال، بسیاری از افرادی که کاملاً به پیشنهادات تأمین کنندگان سیگنال اعتماد می کنند، اشتباهات زیادی را مرتکب می شوند.
اگر می خواهید از این ابزار به بهترین نحو استفاده کنید، باید در صورت دریافت پیشنهادات، ابتدا آنها را آنالیز کنید و بعد از انجام همه معاملات، به ویژه نوع ناموفق، نتیجه گیری کنید.
به یاد داشته باشید که انجام معاملات، فراتر از تقلید کورکورانه از سیگنال ها است.
اگر هدف شما تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای تمام وقت است، در نهایت باید به نقطه ای برسید که دیگر به ارائه دهنده سیگنال نیازی نداشته باشید.

اگر تصمیم گرفته اید که از سیگنال های فارکس استفاده کنید، باید از تأمین کننده انتخابی خود مطمئن باشید.
برخی از ارائه دهندگان سیگنال یک دوره ضمانت بازگشت پول را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند و این امکان را برای معامله گران فراهم می کنند تا معاملات خود را بدون ریسک آزمایش کنند.
سعی کنید از این فرصت ها و سیگنال های فارکس به نفع خود استفاده کنید.

مالی رفتاری چیست؟

مالی رفتاری به این موضوع اشاره می‌کند که مدل‌سازی‌های اقتصادی در بسیاری مواقع بصورت واقع بینانه نمی‌تواند سمت و سوی معاملات افراد را پیش‌بینی کند، زیرا افراد از لحاظ رفتاری و روانی تحت تاثیر یک سری عوامل قرار خواهند گرفت.

تمام اقتصاددانان برای تحلیل اقتصادی فرضیاتی را برای مردم در نظر می‌گیرند. واقعی بودن این فرضیات چندان اهمیت ندارد. در واقع، از این فرضیات برای پیش‌بینی‌ها و ساختن مدل‌های اقتصادی استفاده می‌شود. بنابراین، اقتصاددانان آن‌ها را بسیار ساده و به دور از پیچیدگی‌های دنیای واقعی در نظر می‌‌گیرند.

دانشمندان اقتصاد رفتاری، از طرفی دیگر باور دارند که بسیاری از این فروض غیرواقعی، ساده‌انگارانه و اغلب غلط هستند. همچنین، آن‌ها بیان می‌کنند که این فروض غلط منجر به عدم دقت مدل‌های اقتصادی و روابط علت‌ و معلولی استنتاج شده از آن‌ها می‌شوند.

اقتصاد رفتاری چیست؟

به صورت کلی اقتصاد رفتاری به جستجوی روشی برای دقیق‌تر و عملی‌تر کردن مدل‌های اقتصادی می‌پردازد. در واقع، هدف اقتصاد رفتاری نزدیک‌تر کردن تحلیل‌های اقتصادی به دنیای حقیقی است. همچنین اقتصاد رفتاری، موضوعاتی پیرامون انگیزه‌ها، تحلیل هزینه و فایده، علت و معلول و کارایی اقتصادی را نیز بررسی می‌کند.

اقتصاد رفتاری با در نظر گرفتن نگرش‌های برگرفته شده از روانشناسی، علوم اعصاب، جامعه‌شناسی، سیاست و حقوق به غنی‌تر کردن علم اقتصاد کمک می‌کند. در نتیجه، تحلیل‌های اقتصادی متنوع‌تر و مفید‌تر خواهند بود زیرا بر اساس فروض واقعی‌تری پایه گذاری شده‌اند. در اقتصاد رفتاری، انسان‌ها ماشین‌هایی محاسبه‌گر به شمار نمی‌روند بلکه آن‌‌ها را تصمیم‌گیرندگانی در نظر می‌گیرند که با توجه به شوق و منطق خود دست به عمل می‌زنند.

احساسات نقش پررنگی را در تصمیم‌گیری افراد ایفا می‌کنند و اقتصاد رفتاری از تاثیر آن‌ها غافل نیست. در مدلسازی اقتصاد نقش احساسات عموماً نادیده گرفته می‌شود. بعضی از حامیان اقتصاد رفتاری بیان می‌کنند که احساسات با ظرفیت انسان‌ها برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه در تضاد هستند. سایر آن ها باور دارند که ترکیب احساسات و تجربه‌های قبلی می‌تواند نقش مثبت و قابل ‌توجهی را در تصمیم‌گیری افراد ایفا کند.

مالی رفتاری چیست؟

یکی از پایه های اصلی علم اقتصاد در این مورد است که انسان‌ها در مسائل اقتصادی سعی می کنند همواره تصمیماتی بگیرند که آنها را به سمت تصمیمات منطقی و عقلانی در نتیجه ثروت بیشتر سوق دهد. به این معنی که آنها تصمیمات‌شان را بر پایه اطلاعات، سیگنال‌ها و نشانه‌هایی که از محیط اطرافشان می‌گیرند انجام می‌دهند. بنابراین حداکثر تلاش خود را می‌کنند تا تصمیمات منطقی و اقتصادی بگیرند. اما از طرف دیگر نمونه‌های بی‌شماری وجود دارد مبنی بر این که در هر نوع تصمیمی که ما می‌گیریم عواطف و احساسات نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارند.

گاهی اوقات یک انسان منطقی که قرار بود در مسائل اقتصادی تصمیمات درست، قابل پیش‌بینی و منطقی بگیرد برعکس عمل می‌کند و بیشتر تصمیماتی که می‌گیرد غیرمنطقی و غیر قابل پیش‌بینی است. شاخه‌ای از علم اقتصاد با نام مالی رفتاری سعی می‌کند با ترکیب نظریه‌های روانشناسی در کنار نظریه‌های پایه‌ای علم اقتصاد به توجیه این پارادوکس بپردازد.

در واقع مالی رفتاری به کاربرد روانشناسی در مباحث مالی‌ می‌پردازد و با بررسی رفتار‌ سرمایه‌گذاران تاثیرات این رفتارها را بر بازارهای مالی‌ مورد بررسی قرار می‌دهد. این حوزه در دهه‌های اخیر در پاسخ به کاستی‌های نظریه مدرن مالی در توضیح رفتارهای مشاهده شده در سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی پدید آمده است.

شاخه مالی رفتاری در علم اقتصاد یک شاخه نوپاست و می‌خواهد دلایلی پیدا کند تا توضیح دهد که چرا انسان‌ها در مسایل اقتصادی تصمیمات غیرمنطقی می‌گیرند.

مهم‌ترین سوگیری‌های مالی رفتاری

اعتماد به‌نفس بیش از حد

اعتماد به نفس بیش از حد یا فرا اعتمادی بیان می‌کند که افراد همواره توانایی‌های خود را در پیش‌بینی بازار و انتخاب سهام پربازده بیش از آنچه هست برآورد می‌کنند. این پدیده می‌تواند منجر به فاصله گرفتن سهام از ارزش ذاتی آن شده و به‌علاوه سرمایه‌گذاران را وادار به خرید و فروش بیش از اندازه سهام و پرداخت هزینه‌های اضافی کند.

ریسک گریزی

ریسک‌گریزی به این معناست که افراد تنها در صورتی حاضر به پذیرش ریسک می‌شوند که پاداش متناسبی دریافت کنند. در مدل‌های مالی ریسک‌گریزی معمولاً به صورت متقارن وجود دارد، یعنی هم در مورد کسب سود و هم در مورد تحمل زیان. درحالی‌که نظریه‌های مالی رفتاری بر این باورند که ریسک‌گریزی در حال سود و زیان با یکدیگر متفاوت است. به‌طور خاص افراد به یک زیان مشخص وزن بسیار بیشتری نسبت به سود مشابه می‌دهند.

تایید

سرمایه‌گذاران پس از اتخاذ یک تصمیم مثلاً خرید یک سهم عمدتاً تمایل دارند اطلاعاتی دریافت کنند که تصمیم آن‌ها را تایید می‌کنند و اطلاعاتی که تصمیم آن‌ها را زیر سوال می‌برد، نادیده می‌گیرند.

دیدگاه محدود

به علت ديد بسته يا محدود، برخی سرمايه‌گذاران در حالت زيان قرار می‌گيرند. دلايل متعددی سرمايه‌گذاری را درچنين وضعیتی قرار می‌دهد. يكی از مهمترين علل آن، فقدان يا بی‌توجهی به ابزارهاي كمّی در ارزيابی سرمايه گذاری‌هاست، به بيان ديگر ابزاری جهت ايجاد ديد وسيع يا وجود نداشته يا به آن توجه نشده است. در نتيجه می‌توان گفت همه آنچه را كه بايد، نمی‌توان ديد. از ديگر دلايل می‌توان به داشتن ديد كوتاه مدت برخی سرمايه گذاران اشاره کرد. در حالي كه بعضی سرمايه گذاری‌ها در بلندمدت سودده هستند. در برخی شرايط ديدگاه نزديك‌بين با گريز از زيان سازگار نيست. از عوامل ديگر زیان کردن هم می‌توان تمايل شديد سرمايه‌گذار به يك سهم خاص و پافشاری به نگه‌داشتن آن سهم را عنوان کرد. به عنوان مثال برخی افراد گاهی داشتن سهم آن شركت را به سهام ديگر شركت‌ها ترجيح می‌دهند.

جمع بندی

مالی رفتاری امروزه یکی از گرایش‌های علوم اقتصادی به شمار آید و رابطه بسیار نزدیکی با اقتصاد رفتاری دارد. و در واقع مالی رفتاری به تحلیل روانشناختی و رفتاری افراد، سرمایه گذار و معامله‌گران بازار‌های مالی می‌پردازد. به این موضوع اشاره می‌کند که مدل‌سازی‌های اقتصادی در بسیاری مواقع بصورت واقع‌بینانه نمی‌تواند سمت و سوی معاملات افراد را پیش‌بینی کند، زیرا افراد از لحاظ رفتاری و روانشناسی تحت تاثیر یک سری عوامل قرار خواهند گرفت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.