اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار


مجوز انتشار اوراق اجاره سهام

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص انتشار اوراق اجاره سهام اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

دستگاه اجرایی

سازمان تابعه

زیرمجموعه سازمان تابعه

متولی صدور مجوز

شناسه ملی

واحد صدور مجوز

امکان دریافت مجوز توسط

کد مجوز

نوع مجوز

ضرورت وجودی مجوز

عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

چگونگی فرآیند صدور

آدرس درگاه الکترونیکی

روند عملیاتی

بانی به یکی از نهادهای مالی دارای مجوز مشاوره عرضه مراجعه می‌نماید. اقدامات ضروری به ترتیب عبارتند از:

(1) عقد قرارداد مشاورۀ طراحی شیوۀ تأمین مالی و عرضۀ اوراق بهادار،

(2) تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی غیرمستقیم از طریق انتشار اوراق اجاره توسط مشاور براساس فرم‌ تعیین‌شده توسط سازمان،

(3) بررسی گزارش توجیهی توسط حسابرس بانی جهت اعلام نظر در خصوص موارد زیر:

• رعایت مقررات، • عدم کنترل ضامن توسط بانی، • شرایط دارایی، • اطلاعات مالی آتی،

(4) مذاکره با ارکان زیر و اخذ اعلام قبولی سمت توسط ایشان مطابق فرم‌های سازمان: • ضامن، • عامل فروش، • متعهد پذیره‌نویسی، • بازارگردان،

(5) مذاکره با فروشندۀ دارایی و دریافت اعلام موافقت فروشنده با فروش دارایی مطابق فرم‌های سازمان، در صورتی که بانی و فروشنده شخص واحد نباشند.

مرحلۀ دوم: مشاور به نمایندگی از بانی جهت دریافت موافقت اصولی تأمین مالی غیرمستقیم از طریق انتشار اوراق اجاره به سازمان مراجعه می‌نماید.

اقدامات ضروری به ترتیب عبارتند از: (1) ارائۀ مستندات زیر جهت دریافت موافقت اصولی تأمین مالی غیرمستقیم از طریق انتشار اوراق اجاره به سازمان:

• یک نسخه از قرارداد بانی با مشاور طبق قرارداد مشاورۀ طراحی شیوۀ تأمین مالی و عرضۀ اوراق بهادار، • فرم تکمیل شدۀ تقاضای دریافت موافقت اصولی، • گزارش توجیهی تأمین مالی غیرمستقیم از طریق انتشار اوراق اجاره، • اظهارنظر حسابرس در خصوص گزارش توجیهی تأمین مالی غیرمستقیم از طریق انتشار اوراق اجاره، • مصوبۀ رکن ذی‌صلاح بانی در خصوص اجازۀ تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره، • صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ دو سال مالی اخیر بانی که صورت‌های مالی سال مالی آخر آن توسط حسابرس معتمد سازمان حسابرسی شده باشد، در صورتی که قبلاً از طریق سامانۀ کدال به سازمان ارائه نشده است.

• گزارش‌ هیئت مدیره بانی برای دورۀ مالی اخیر جهت ارائه به مجمع عمومی، در صورتی که قبلاً از طریق سامانۀ کدال به سازمان ارائه نشده است. • آخرین اساسنامۀ ثبت‌شده بانی، در صورتی که قبلاً از طریق سامانۀ کدال به سازمان ارائه نشده است. • اعلام موافقت فروشنده جهت فروش دارایی مطابق فرم تعیین‌شده توسط سازمان، در صورتی که بانی و فروشنده شخص واحد نباشند. • گزارش‌ کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص عمر اقتصادی دارایی و ارزش آن به همراه مکاتبات انجام‌شده با کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص معرفی کارشناس یا کارشناسان مربوطه یا سایر مدارک مرتبط مطابق مقررات،

• اسناد مالکیت دارایی، • تأییدیۀ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا سایر مراجع ذی‌صلاح مبنی بر نبود محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن، • بیمه‌نامة دارایی، • نامۀ قبولی سمت ارکان زیر مطابق فرم‌های تعیین شده توسط سازمان: ضامن، عامل فروش، متعهد پذیره‌نویسی، بازارگردان،

(2) سازمان درخواست دریافت‌شده را رسیدگی و در صورت کامل بودن مستندات از حیث شکلی و محتوایی ظرف مدت 30 روز به درخواست پاسخ می‌دهد.

(3) در صورت اعلام موافقت اصولی سازمان با درخواست ارائه‌شده، مشاور به نمایندگی از بانی اقدامات بعدی را انجام می‌دهد.

مرحلۀ سوم: مشاور پس از دریافت موافقت اصولی جهت تعیین ناشر و انجام امور لازم به شرح زیر به شرکت مدیریت دارایی مرکزی مراجعه می‌نماید:

(1) تعیین و معرفی ناشر توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی براساس نامۀ موافقت اصولی سازمان،

(2) مشاور قراردادهای زیر را مطابق فرم‌های سازمان تهیه و اقدامات لازم جهت انعقاد این قراردادها توسط طرفین را فراهم می‌نماید. • قرارداد تعهد فروش و اجارۀ دارایی، در صورتی که بانی و فروشنده شخص واحد باشند. • قرارداد تعهد فروش دارایی و قرارداد تعهد اجارۀ دارایی، در صورتی که بانی و فروشنده شخص واحد نباشند.

• تأییدیة شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه (سهامی عام) جهت واریز وجوه پرداختی از طرف بانی در سررسید یا سررسیدهای معین به حساب دارندگان اوراق، • قرارداد عاملیت فروش اوراق اجاره، • قرارداد تعهد پذیره‌نویسی اوراق اجاره، • قرارداد بازارگردانی اوراق اجاره، • قرارداد ضمانت پرداخت.

مرحلۀ چهارم: مشاور پس از تکمیل امضای قراردادهای لازم، به نمایندگی از طرف ناشر جهت دریافت مجوز انتشار اوراق اجاره به سازمان مراجعه می‌نماید:

(1) ارائۀ مستندات زیر جهت دریافت مجوز انتشار اوراق اجاره به سازمان: • بیانیۀ ثبت اوراق اجاره، • فرم تقاضای ثبت اوراق اجاره، • یک نسخه از قراردادهای منعقده میان ارکان، • فرم تأییدیۀ بانکی در خصوص اختصاص حساب بانکی برای جمع آوری وجوه ناشی از فروش اوراق اجاره، • اعلامیه پذیره‌نویسی اوراق اجاره،

(2) در صورت مطابقت مستندات ارائه‌شده با موافقت اصولی صادره و فرم‌های اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار تعیین‌شده، سازمان اقدام به صدور مجوز انتشار اوراق اجاره می‌نماید. مرحلۀ پنجم: پس از دریافت مجوز انتشار اوراق اجاره، ناشر با همکاری مشاور در مهلت مقرر در مجوز انتشار اوراق اجاره، با رعایت مقررات، نسبت به انتشار اوراق اجاره اقدام می‌نماید:

(1) عرضۀ اوراق اجاره از طریق عامل فروش در مهلت تعیین‌شده،

(2) ارائۀ درخواست تمدید مهلت فروش اوراق اجاره در صورت لزوم از طریق مشاور با رعایت مقررات،

(3) در صورت عدم فروش کامل اوراق اجاره در نظر گرفته‌شده در مهلت مقرر و دورۀ تمدید احتمالی، متعهد پذیره‌نویسی ظرف مهلت تعیین‌شده باید اقدام به واریز وجوه لازم و خرید اوراق باقی مانده نماید،

(4) نتایج عرضه و فروش اوراق اجاره باید حداکثر ظرف مدت 15 روز با استفاده از فرم‌های تعیین‌شده به همراه فایل الکترونیک فهرست خریداران اوراق مطابق فرم‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه، توسط مشاور به سازمان اعلام گردد.

(5) سازمان نتایج عرضه را بررسی نموده و در صورت صحت، تأییدیۀ تکمیل فرآیند را صادر می‌نماید.

(6) در صورت عدم تأیید عرضه، ناشر از طریق عامل فروش ملزم به عودت وجوه سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام سازمان می‌باشد.

مرحلۀ ششم: پس از صدور تأییدیۀ تکمیل فرآیند توسط سازمان، مشاور باید اقدامات زیر را انجام دهد:

(1) مشاور باید قرارداد فروش دارایی توسط فروشنده به ناشر را که مطابق فرم‌های سازمان تهیه شده، به امضای طرفین رسانده و یک نسخه از اصل قرارداد را به سازمان ارسال نماید.

(2) پس از انتقال دارایی به ناشر، مشاور باید قرارداد اجاره دارایی توسط بانی را که مطابق فرم‌های سازمان تهیه شده، به امضای ناشر و بانی رسانده و یک نسخه از اصل قرارداد را به سازمان ارسال نماید.

(3) سازمان قراردادهای فروش و اجارة دارایی را جهت مطابقت با نمونۀ تعیین‌شده، بررسی نموده و نتیجه را به مشاور اعلام می‌نماید.

(4) با انجام مراحل انتقال دارایی به ناشر مطابق مفاد قرارداد و مقررات مربوطه، سازمان تأییدیۀ برداشت وجوه از حساب ناشر و پرداخت به فروشنده را صادر می‌نماید.

فایل مرتبط:

الف – شخص حقوقی غیردولتی که:

(1) در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد،

(2) قالب حقوقی آن سهامی، تعاونی، صندوق سرمایه‌گذاری یا جزو نهادهای عمومی اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار غیر دولتی به استثناء شهرداری‌ها باشد،

(3) مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن در دو سال مالی اخیر مثبت باشد. اگر جریان نقد حاصل از عملیات بانی مطابق صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی شده در سال جاری مثبت باشد می‌تواند در محاسبة مجموع جریان نقدی مذکور لحاظ شود.

(4) حداکثر نسبت مجموع بدهی‌ها به دارایی‌های آن 90 درصد باشد،

(5) اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت‌های مالی دو سال مالی اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار اخیر آن مردود یا عدم اظهارنظر نباشد.

ب- شخص حقوقی عمومی یا دولتی شامل:

(2) اشخاص حقوقی مشمول مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی،

تبصرة 1: شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و شرکت‌های فرعی و وابستة آنها در صورتی‌که شمول قانون بر آن‌ها نیز مستلزم ذکر یا تصریح نام باشد، مشمول شرایط بند الف این ماده می‌باشند.

تبصرة 2: درخصوص بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، لازم است جریان نقدی حاصل از عملیات آن‌ها در دورة مالی یکسال گذشته مثبت بوده و حداکثر نسبت مجموع بدهی‌ها به دارایی‌های آن 95 درصد باشد.

تبصره 3 : در صورتی که پرداخت مبالغ اجاره بها و حسب مورد بهای خرید دارایی مورد اجاره و نیز سایر وجوهی که بانی ملزم به پرداخت آن به ناشر می باشد توسط بانک‌ها و یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد و تضمین شده باشد و به شرط آنکه تایید بانک مرکزی در خصوص ضمانت بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز پیش از انجام تعهد و تضمین گرفته شده باشد، رعایت بندهای 3 و 4 ماده فوق و ماده 14 این دستورالعمل برای بانی الزامی نمی‌باشد.

سهام خزانه چیست | نکات و درباره سهام خزانه

آیا می دانستید که سهام خزانه چیست و خرید آن به چه صورت است و دلیل عرضه شدن این سهام چیست؟ در پاسخ به این سوال که سهام خزانه چیست باید گفت که سهام خزانه عبارت است از سهام عادی یا ممتاز یک شركت سهامی كه به وسیله همان شركت مجددا خریداری شده است. یعنی شركت سهام صادر شده خود را مجددا در بورس می خرد و جالب است بدانید كه بر اساس ماده ۱۹۸ قانون اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار تجارت خرید سهام شركت توسط همان شركت ممنوع بوده است و علت آن هم این بوده است كه شركت و مدیریت آن همواره از اطلاعات داخلی آگاه است و امکان دارد به واسطه این مزیت سهام خود را زمانی كه در حداقل قیمت خود قرار دارد، خریداری کند و همان را در اوج قیمت آن به فروش برساند و موجب ضرر و زیان فروشنده و خریدار شود. در این مقاله خواهیم گفت که سهام خزانه چیست و همچنین نکات و درباره سهام خزانه را هم عنوان خواهیم کرد که قطعا برای سرمایه گذاران خیلی جذاب است.

سهام خزانه چیست

اوایل تشکیل بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۴۶، مدیران شرکت ملی نفت ایران به عنوان اولین شرکت سهامی حق استفاده از سهام خزانه را داشتند و حق این را داشتند که سهام شرکت خود را بازخرید نمایند، ولی طبق متمم قانون تجارت در سال ۱۳۴۸ حق بازخرید سهام خزانه از شرکت ها گرفته شد و این در حالی است که این سهام خزانه، برای سهامداران سودمند بود و به همین دلیل در بسیاری از کشورها، خرید آن مجاز است، اما به این خاطر که احتمال سوء استفاده از آن نیز وجود دارد در مواردی این خرید ممنوع اعلام می شود.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

سهام خزانه یا همان Reacquired Stock عبارت از سهام عادی يا ممتاز یک شركت سهامي است كه به وسیله همان شركت مجددا خريداری شده است. به عبارتی شركت سهام صادر شده خود را مجددا در بورس می خرد و بد نيست بدانيد كه طبق ماده ۱۹۸ قانون تجارت خريد سهام به وسیله همان شركت ممنوع بوده است و علت آن هم اين بوده است كه شركت و مديريت آن همواره از اطلاعات داخلی آگاه است و امکان دارد به خاطر اين مزيت سهام خود را زماني كه در حداقل قيمت خود است، بخرد و همان را در اوج قيمت آن بفروشد و موجب ضرر و زيان فروشنده و خريدار شود. تصویب خرید سهام خزانه که در کل دنیا مرسوم است یک اتفاق مثبت برای بازار سرمایه به حساب می آید و شایان ذکر است آن بخش از سهام شرکت که به صورت خزانه هست عایدی حاصل در شرکت باقی خواهد ماند.

 1. برای کاهش مخاطرات بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تأسیس می شود. طبق این لایحه، قسمتی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذیصلاح قانونی، به این صندوق اختصاص می یابد. همچنین تصمیم گیری درباره معافیت فعالیت صندوق از مالیات و عوارض، برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
 2. شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس طبق میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و طبق مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب می رسد، قادرند تا ۱۰ درصد سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه، در شرکت نگهداری نمایند.

کارکرد سهام خزانه چیست ؟

بعد از این که فهمیدیم سهام خزانه چیست باید به کارکرد سهام خزانه و اهداف خرید و فروش آن بپردازیم. شرکت ها مواقعی اقدام به خرید سهام خزانه می کند که قیمت سهام آنها در بازار به صورت زیر ارزش ذاتی معامله شود و در دیگر مواقع، خرید سهام خزانه به دلیل جلوگیری از رقیق شدن سهام کارکنان انجام می شود. به این ترتیب که، بسیاری از شرکت ها از دهه ۱۹۹۰ میلادی به بعد تصمیم به ارائه سهام به کارکنان به منظور تشویق و ترغیب برای افزایش کیفیت کار کردند.

این تصمیم باعث شد بعضی از شرکت هایی که این سهام را ارائه می کردند، نسبت به سایر شرکت ها متمایز شده و کارکنان بیشتری نسبت به کار در این مجموعه ترغیب شوند. در این میان، شرکت هم به کارکنان جدید در بازه زمانی مشخص سهام شرکت را به قیمت پایین تر از بازار ارائه کرد تا این افراد در سود و زیان شرکت سهیم شوند، ولی در مواقع بحرانی و سقوط قیمت سهم در بازارها، شرکت به منظور جلوگیری از رقیق شدن سهم کارکنان در بازار و کاهش انگیزه آن ها، اقدام به خرید مجدد سهام شرکت از بازار می کند.

اهداف خرید سهام خزانه

 1. به منظور اعطای سهام شرکت به کارکنان.
 2. برای جلوگیری از تصاحب و تملک خصمانه از سوی دیگران.
 3. شرکت به این جمع بندی برسد که سهام مورد نظر زیر ارزش واقعی خود در بازار مورد معامله قرار می گیرد.
 4. مدیران شرکت با توجه به نقدینگی مازاد، برنامه یا انتخاب سرمایه گذاری مناسبی غیر از سهام خود شرکت نداشته باشند.
 5. دادن فرصت به سهامداران شرکت برای فروش سهام خود در شرایطی که نقدشوندگی سهام به شدت کاهش پیدا کرده باشد.

البته علت های گوناگون دیگری نیز برای خزانه کردن سهام وجود دارد. اگرچه قدمت سهام خزانه در ادبیات مالی دنیا کم نیست، ولی از در حدود ۱۰ سال اخیر چالش زیادی برای اصلاح مقررات در کشورهای مختلف ایجاد شده است.

به صورتی که روند اصلاح مقررات حکایت از آن دارد که اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی بسیاری از کشورها به تغییر مقررات خود دست زده اند. از طرفی اشتراکات در مقررات کشورها بسیار زیاد شده و حتی مقررات بسیاری از کشورها در حوزه سهام خزانه به هم نزدیک شده است.

سهام خزانه در بورس

اثرات سهام خزانه بر صورت های مالی

افزایش سود هر سهم : به علت این که سهام خزانه در بورس، مانند سهام منتشر نشده است، در نتیجه تعداد سهام خزانه از تعداد منتشر شده کسر خواهد شد و سود میان تعداد کم تری از سهام داران تقسیم خواهد شد.

استفاده کردن بهینه از وجوه مازاد : شرکت هایی که در سیکل رشد به سطح بلوغ رسیده اند و فرصت های سرمایه گذاری کم تری پیش رو دارند با وجوه مازاد شان سهام خود را باز خرید نمایند تا علاوه بر تجدید در ساختار سرمایه، در ساختار عملیاتی شرکت نیز تجدید ایجاد شود. به علت کاهش در دارایی ها نسبت بازده دارایی ها افزایش پیدا می کند.

کنترل صحیح شرکت : بازخرید سهام به عنوان ابزاری برای حفظ کنترل شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. مدیران جهت حفظ موقعیت و بقای شرکت ممکن است روش باز خرید سهم شرکت و نگه داری سهام خزانه را انتخاب کنند.

بهینه سازی ساختار سرمایه : مدیران و مسئولین ممکن است با توجه به وضعیت مالی شرکت تصمیم به کاهش هزینه سرمایه به وسیله بازخرید سهام و دادن سهم بیش تری از ساختار سرمایه به وام بگیرند، از همین روی به بهینه سازی ساختار سرمایه می پردازند.

دلایل خرید و سرمایه گذاری در سهام خزانه

بعضی اوقات شرکت‌ ها با بررسی روند قیمتی سهام خود در بازار بورس متوجه می ‌شوند این سهام با مبلغی کمتر از ارزش واقعی خرید و فروش می‌ شود، لذا مقداری از سهام که می ‌تواند تا سقف ۱۰ درصد باشد را خریداری می ‌کنند و پس از اصلاح بازار مجددا آن را می فروشند. گاها در بازار بورس نقدشوندگی سهام کاهش می ‌یابد؛ این اتفاق برای شرکت‌ های بورسی اتفاق ناخوشایندی است و اعتماد افراد به آن سهم و احتمال انجام سرمایه‌ گذاری‌ های بعدی را کاهش می ‌دهد.

به همین خاطر شرکت برای رفع مشکل عدم نقدشوندگی، اقدام به خرید سهام خود در بازار کرده و با این کار، در راستای بهبود ارتباط با سهام‌داران تلاش می‌کند. در صورتی که شرکت متوجه شود درصد زیادی از سهام وی در اختیار تعداد محدودی از افراد است، این روند به خواست دست ‌اندرکاران انجام نشده، امکان ندارد در آینده به انجام سفته ‌بازی بیانجامد و باعث ضرر در قیمت سهام شرکت شود، به تهیه سهام خزانه می ‌پردازد. به این ترتیب، در صورت مشاهده اعمالی چون سفته‌بازی، می ‌تواند از سهام خود برای کنترل قیمت استفاده نماید.

اعطای سهام به پرسنل و مدیران، یکی از شرایطی است که اغلب شرکت ‌های بزرگ در قالب طرح تشویقی و یا تسهیلات برای کارکنان در نظر می ‌گیرند. این مورد را نیز می ‌توان از علت های تهیه سهام خزانه به وسیله شرکت‌ های بورسی دانست. شرکت‌ها در بازه‌ های زمانی مختلف با توجه به نحوه فعالیت خود، رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور و همچنین در سطح بین ‌المللی، شرایط متفاوتی را تجربه می‌ کنند.

بعضا دامنه فعالیت محدود شده و سود شرکت کاهش پیدا می کند، گاهی هیئت‌ مدیره بنا به شرایط تصمیم به انتشار اوراق بهادار می‌گیرد و در کل هر تصمیمی که مبنی بر کاهش هزینه‌ها باشد، می‌ تواند منجر به خرید سهام خزانه شود. البته سهام خزانه قابل تبدیل به دیگر اوراق نیست، ولی با توجه به عدم تعلق سود به سهام خزانه، شرکت می ‌تواند آن را تهیه کند و به نوعی سهام خود را در بازار کاهش دهد و تا حدودی در هزینه ‌ها صرفه ‌جویی نماید، در این شرایط اخذ تصمیماتی مثل انتشار اوراق بهادار و … برای ناشر سهام ممکن می شود.

دلایل عمده بازخرید سهام شرکت توسط خود شرکت

 • حمایت از بازار قیمت سهام
 • سرمایه گذاری وجوه نقد اضافی
 • کاهش دامنه فعالیت واحد تجاری
 • ایجاد بازار خرید و فروش قیمت سهام شرکت
 • افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
 • بازخرید سهام جهت تبدیل به سایر اوراق بهادار
 • اهدای سهام از طریق سهامداران به شرکت خود
 • حذف منافع مالکیت برای گروهی از سهامداران خاص
 • اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار
 • بهبود سود هر سهم جهت تبدیل به سایر اوراق بهادار
 • استفاده از سهام خزانه به منظور انتشار سود سهمی
 • اعطاء سهام به مدیران و کارمندان از طریق طرح های تشویقی یا تامین بالقوه نیاز ادغام

نکات و درباره سهام خزانه

 1. به سهام خزانه در هنگام تقسیم سود نقدی، سودی تعلق نمی گیرد.
 2. توجه کنید که سهام خزانه به عنوان سهام شناور آزاد تلقی نخواهد شد.
 3. برنامه خرید و فروش سهام خزانه منوط به اخذ مجوز کتبی از سازمان بورس است.
 4. شرکت در زمان انحلال از بابت سهام خزانه مستحق دریافت هیچگونه دارایی نمی باشد.
 5. خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت بیش از ۵۰ درصد کاهش یابد.
 6. در فرآیند افزایش سرمایه قبل از شروع پذیره نویسی شرکت باید فاقد هرگونه سهام خزانه باشد.
 7. شرکت نسبت به سهام خزانه خود فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار در خرید سهام جدید را ندارد.
 8. سهام خزانه در محاسبه حدنصاب های مربوط به رسمیت یافتن و رای گیری مجامع عمومی محاسبه نمی گردد.
 9. کل مبلغ برنامه سهام خزانه در زمان تصویب هیئت مدیره شرکت نمی تواند بیشتر از ۴۰ درصد ارزش ویژه شرکت را کاهش دهد.
 10. خرید سهام خزانه توسط شرکت های ثبت شده در سازمان که معاملات آنها در بازار پایه فرابورس صورت می گیرد مجاز نمی باشد.
 11. شرکت های پذیرفته شده در بورس یا خارج از بورس مجازند حداکثر تا سقف ۱۰ درصد از سهام ثبت شده خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.
 12. خرید و فروش سهام خزانه مطابق مقررات معاملاتی سهام عادی در بازارهای بورس یا بازارهای خارج از بورس صورت می پذیرد. برنامه خرید و فروش سهام خزانه باید به تصویب هیئت مدیره شرکت برسد و مراتب یک روز قبل از طرح موضوع در هیئت مدیره اطلاع رسانی شود و همچنین برنامه مصوب باید بلافاصله بعد از جلسه هیئت مدیره جهت اخذ مجوز به سازمان بورس ارسال شود.

نتیجه گیری و کلام پایانی

بهتر است که جهت سرمایه گذاری در بازار بورس و همچنین بهره مندی از بازدهی بالا با اصطلاحات بورسی مانند سهام خزانه آشنایی داشته باشند.

چنانچه بخواهیم به صورت خلاصه سهام خزانه را تعریف کنیم می توان گفت سهام عادی یا ممتاز یک شرکت سهامی است که به وسیله همان شرکت مجددا خریداری شده، اما در ایران خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.

البته شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس طبق میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارها و طبق مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده، می توانند تا ۱۰ درصد سهام خود را خریداری کرده و تحت عنوان سهام خزانه، اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار در شرکت نگهداری کنند.

خرید سهام خزانه به خودی ‌خود یک فرآیند مثبت به حساب می آید و در حقیقت فرصتی برای ارتقای مالی و بهبود وضعیت شرکت‌های بورسی است.

ولی سو استفاده‌ هایی که از این فرصت می ‌شد، موجب شد خرید ان در بسیاری از کشورها ممنوع شود.

در طی این سال‌ها کشورهای مختلف قوانین زیادی را برای اصلاح فرآیند استفاده از سهام خزانه وضع کردند و تا حدودی توانستند از تخلفات احتمالی جلوگیری کنند اما همچنان این ممنوعیت برای تعدادی از کشورها وجود دارد.

در ایران نیز حدود ۵۰ سال استفاده از این فرصت برای تمامی شرکت ‌های بورسی ممنوع بود و شرکت ‌ها با ثبت شرکت ‌های تابعه اقدام به تهیه سهام خود می‌کردند، ولی از شهریور ماه ۱۳۹۹ تهیه سهام خزانه طبق قوانین خاصی آزاد شده است.

در پایان امیدوارم از این مقاله راهنمای رایگان با عنوان سهام خزانه چیست نهایت استفاده اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار رو برده باشید.

حال که دیگر میدانید سهام خزانه چیست و چه کاربردهایی دارد و چه نکاتی را باید در خصوص با آن در نظر داشت، اگر باز هم در مورد سهام خزانه سوال یا ابهامی داشتید، حتما در بخش ارسال دیدگاه ها بنویسید تا یک تعامل مناسب با هم دیگه داشته باشیم و بتونیم ابهامات رو برطرف کنیم.

تامین مالی هزار میلیارد تومانی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

مدیر ابزارهای نوین مالی بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: پیرو اطلاعیه منتشر شده در رابطه با عرضه اوراق اختیار فروش تبعی توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بر روی سهام شرکت پتروشیمی پارس در بورس اوراق بهادار تهران، با استقبال سرمایه‌گذاران تمامی اوراق قابل عرضه طی یک روز معاملاتی به فروش رسیده و تامین […]

مدیر ابزارهای نوین مالی بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: پیرو اطلاعیه منتشر شده در رابطه با عرضه اوراق اختیار فروش تبعی توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بر روی سهام شرکت پتروشیمی پارس در بورس اوراق بهادار تهران، با استقبال سرمایه‌گذاران تمامی اوراق قابل عرضه طی یک روز معاملاتی به فروش رسیده و تامین مالی هزار میلیارد تومانی هلدینگ خلیج فارس از این طریق به انجام رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران نگار نظری مدیر ابزارهای نوین مالی بورس گفت: پیرو اطلاعیه منتشر شده در رابطه با عرضه اوراق اختیار فروش تبعی توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بر روی سهام شرکت پتروشیمی پارس در بورس اوراق بهادار تهران، با استقبال سرمایه‌گذاران تمامی اوراق قابل عرضه طی یک روز معاملاتی به فروش رسیده و تامین مالی هزار میلیارد تومانی هلدینگ خلیج فارس از این طریق به انجام رسید.

وی با اشاره به اصلاح مقررات مربوط به نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی افزود: با پیگیری‌های انجام شده سازمان بورس موافقت خود را با اصلاح نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها اعلام نموده و مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸، صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند حداکثر به میزان ۱۵ درصد از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره را خریداری کنند.

نظری خاطرنشان کرد: همچنین سرمایه ‌ گذاری صندوق‌های سرمایه ‌ گذاری، در سهامی که مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی هستند، از نصاب سرمایه‌گذاری صندوقها در سهام خارج و در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی قرار گرفته است. از این رو انتشار اوراق اختیار فروش تبعی می‌تواند به عنوان مسیری کوتاه و کم هزینه جهت تامین مالی پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، مدنظر شرکت‌های مختلف قرار گیرد.

اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

گودرز افتخار جهرمی؛ علی محمودیان

واکاوی جایگاه حق بر چانه زنی مصرف کننده محصولات دارویی و درمانی در حقوق ایران و فقه امامیه با رویکردی به اسناد اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1397

سید مصطفی محقق داماد؛ امین امیرحسینی

بررسی مفهوم و انواع نقض حق اختراع با توجه به رویکرد حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1397

ایمان تیرداد؛ سیدحسین صفائی

قرادادهای پیمانکاری در افغانستان؛ عامل توسعه یا منشأ فساد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1397

سیدجاوید نجفی زاده؛ عبدالهادی وحیدی فردوسی

حق بر انجمن‌های حمایت کننده از حقوق مصرف کننده محصولات پزشکی و دارویی در حقوق ایران و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

سید مصطفی محقق داماد؛ امین امیرحسینی

حقوق تنظیمی بانکی و آسیب‌های آن در نظام بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

محمدحسین زارعی؛ محمدعلی متانی

« دعوای گروهی در امریکا و برخی کشورهای اروپایی با تاکید بر فنلاند، تجربه ای برای ایران »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1398

مهدی شمس شمیرانی؛ آقای دکتر منصور امینی

وجه التزام در حقوق ایران با رویکرد فقه و رویه قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1398

یوسف یعقوبی محمود آبادی

تأثیر نظریه منطقة الفراغ بر کلیات حقوق قراردادها با نگاهی خاص به قراردادهای اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

دکتر سیدمصطفی محقق داماد؛ مهدی نیازآبادی؛ بهاره عرب

جایگاه نهاد دادستانی در پرتو اصل تفکیک قوا (مطالعه موردی ایران و ایالات متحده آمریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

حسن شریفیان؛ رضا اسلامی

بررسی شرط اسقاط مسئولیت ناشی از حوادث کار در قراردادهای پیمانکاری در پرتو رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1398

مصطفی مظفری؛ مرتضی میرزایی مقدم

کاربرد اوراق بهادار در تامین مالی پروژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

نوید رهبر؛ محسن معصومی مهر؛ مجتبی قاسمی

تنظیمگری آزادی بیان در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399

محمد حسین زارعی؛ سعیده مزینانیان

به دنبال سنجه‌ای برای تبیین مشروعیت در نظام حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

رضا اسلامی؛ مهشید آجلی لاهیجی

تأملی بر ماهیت حقوقی مؤسسات ملزم به رعایت حق دسترسی به اسناد اداری در ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

محمدحسین زارعی؛ سعید خانی والی زاده

بررسی جایگاه مالیات در قراردادهای بالادستی نفتی ایران و لزوم اصلاح مقررات در این زمینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

محمدرضا شفیع زاده؛ محمد جعفر قنبری جهرمی

تاثیر «سیستمهای متمرکز و پراکنده ثبت شرکتهای تجارتی» در تامین «امنیت حقوقی و اقتصادی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده

محدوده های شناسایی حقوقی مثبت بیناجنسیتی ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

مهناز بیات کمیتکی؛ کوثر انجلاس

ایضاحی بر عدم تکوین دولت مدرن در افغانستان و تاثیر آن بر مساله حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

شهریار نبوی؛ مهناز بیات کمیتکی

بررسی قابلیت اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی نسبت به گروه های مسلح فراملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

حسن صیادی؛ حسام الدین لسانی

تحلیل اقتصادی تکمیل قراردادها در جریان دادرسی در پرتو حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

محمد جوان مفرد؛ حسن بادینی

مهریه؛ تابع قواعد عام دیون ابتدائی یا تابع نظام ویژه؟ (تأملی در نسخ ماده 22 ق.حمایت خانواده توسط قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

محمدمهدی الشریف؛ سید محمد مهدی منصوری طهرانی

الگوی مطلوب تعامل بین نظام حزبی و انتخابات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

علی اسماعیلی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سعیدرضا ابدی؛ اسداله یاوری

جبران خسارت سوانح هوایی در حقوق بین الملل با تأکید بر سانحه هوایی پرواز 752 اوکراینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

حمید کاظمی؛ ناصر آسیابی پورایمانی

تحولات تاریخی مفهوم مدرن قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

شاخص های تعیین کیفرهای اصلاح مدار با محوریت آموزش محکومان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

رضا خانمیرزایی؛ مسعود حیدری؛ محمود اشرافی؛ علی یوسف زاده

مسئولیت مدنی ناشی از اتلاف عمل انسان در فقه امامیه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

محمدمهدی الشریف؛ رضا ثابت راسخ

علل، اسباب و نوع شناسی اختلافات در قراردادهای نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

محمودرضا فیروزمند؛ انسیه مهاجری

ابعاد حقوقی قطع یا ادامه درمان بیماران نباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

ناهید صفری؛ آرتین جهانشاهی

تبیین تئوریک پاسخ به جرائم حکومتی در پرتو مولفه‌های حکمرانی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

اِعمال تحریم های هوانوردی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

مهدی علیاری؛ محسن محبی؛ محمدجعفر قنبری جهرمی

کاستی‌های زیست‌محیطی قوانین و مقررات اکتشاف معادن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

حسین استرکی؛ صابر نیاورانی

حق‌ نظارت بر کالای درحال حمل در مقررات رتردام؛ مطالعۀ تطبیقی با سایر کنوانسیون‌های حمل و نقل کالا و حقوق داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

ابراهیم تقی زاده؛ غلام نبی فیضی چکاب؛ افشین احمدی

اصول حاکم بر دادرسی مدنی الکترونیکی و چالش های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

بهنام حبیبی درگاه

علت یابی اقدامات تروریستی بر پایه نظریات جرم شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

شناسایی مدعی و موضوع دلیل در دعوی اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

عباس رحیمی؛ سید علی علوی قزوینی

چالش اصلاحات اخیر قانون صدور چک با تنزیل چک و خرید دین ( مطالعه تطبیقی قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون ژنو و مقررات انگلستان، آمریکا )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

صدیقه هجینی نژاد؛ محمود گنج بخش

یکپارچه سازی و تعیین سهم مشارکت طرفین در قراردادهای عملیات یکپارچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

لعیا جنیدی؛ سیدفریدالدین طباطبایی ستوده

اسقاط حق رجوع از هبه در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

مهدی بیکی شورکی؛ امیرمحمد صدیقیان؛ سیدجعفر هاشمی باجگانی

تحلیل ماهیت و آثار قراردادهای منعقده توسط سامانه های پیام خودکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

ریحانه خلیلی؛ مصطفی السان؛ مصطفی حسن رئیسی

اصل قضایی کردن اجرای آرای کیفری و چالش های آن در حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

حسنعلی موذن زادگان؛ بهزاد جهانی

ژاک دریدا و واسازی قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

مصطفی طاهرخانی؛ سیدمحمد قاری سید فاطمی

تابعیت زن و فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

سعید الماسی؛ نجاد علی الماسی؛ گودرز افتخارجهرمی

جرایم مرتبط در حقوق کیفری ایران : چالش ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

مرتضی جمشیدی؛ محمدابراهیم شمس ناتری

ارزیابی مشروعیت ساخت و کاربرد تونل‌‌های نظامی از منظر مبادی حقوقی حاکم بر مخاصمات مسلحانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

سید فضل الله موسوی؛ امیر لهراسبی

خوانش سیاستهای رقابتی در بازارهای جهانی انرژی با رویکرد کنترل رویه های ضدرقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

پیمایش اثر مجازات بر بزه دیدگان مالی در بستر عدالت ترمیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1400

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیده طاهره خبازی خادر؛ زهیر جهاندیده

تحلیل فقهی- حقوقی شرکت های خدماتی با تأکید بر رویه قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

علی نجف زاده؛ رضا ولویون

سازماندهی شرکت سردفتری در پرتوی نمایندگی حاکمیت سردفتر(با بهره گیری از آورده های حقوق تطبیقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

سیدعباس سیدی آرانی

تحلیل حقوقی تعهدات مالی شرکت‌های نفتی بین المللی (IOC)در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران موسوم به IPC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

محمد امامقلی؛ گودرز افتخار جهرمی؛ مهدی منتظر

انکار و تردید نسبت به چک‌ الکترونیکی در پرتو اصلاحات قانون صدور چک مصوب سال 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

امین قاسم پور؛ سجاد شهباز قهفرخی؛ عباس کریمی

آیا قراردادها کرونا می گیرند؟: بررسی معافیت از مسئولیت قراردادهای بین المللی در عصر کرونا از منظر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 – وین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

حسین کاویار؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی

رسیدگی افتراقی جرایم فساد اداری در ایران و افغانستان (در مرحله پیش از دادرسی و دادرسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

سمیه شیخ زاده؛ رجب گلدوست جویباری

مقایسه نقش إشهاد وتشریفات قانونی در فرایند طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

کیفرگذاری افتراقی اطفال و نوجوانان در انگارۀ «حقِ بر باز پروری»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

محمدرضا عدالتخواه؛ اکبر وروایی؛ اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار محمدجواد جعفری

شیوه تعدیل قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

ناصر طاهری نستوه؛ گودرز افتخارجهرمی

قرارداد با داور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

محسن سلیمی؛ بهنام انصافی آذر

نقش حسن نیت در انتقال مالکیت با مطالعه تطبیقی درحقوق ایران، انگلیس و آلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

سیداحمد حسینی؛ سیدمصطفی محقق احمدآبادی(داماد)؛ محمد عیسائی تفرشی

نقش دموکراسی در مشروعیت بخشی سیاست گذاری و فرآیند کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

مهدی موسی زاده کوفی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ باقر شاملو؛ فیروز محمودی جانکی

ارزیابی طرح ابهام از سوی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

محمدقاسم تنگستانی؛ محمدرضا رفیعی

مدل بدون مانع تحقیقات مقدماتی در ایران، بررسی تطبیقی با نظارت قضایی شعبه پیش‌دادرسی در دیوان کیفری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

ایمان یوسفی؛ سعید یوسفی

بررسی رویه های تحدید حق وتو در شورای امنیت سازمان‌ملل متحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

سعید رجبی؛ سید محمد یاقر عباسی

تحول نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات قانون مدنی فرانسه و مقایسه با حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

عبدالرزاق موسی نتاج؛ سید حسین صفایی؛ اصغر عربیان؛ نجادعلی الماسی؛ محسن محبی

مجوز انتشار اوراق اجاره سهام

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص انتشار اوراق اجاره سهام اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

دستگاه اجرایی

سازمان تابعه

زیرمجموعه سازمان تابعه

متولی صدور مجوز

شناسه ملی

واحد صدور مجوز

امکان دریافت مجوز توسط

کد مجوز

نوع مجوز

ضرورت وجودی مجوز

عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

چگونگی فرآیند صدور

آدرس درگاه الکترونیکی

روند عملیاتی

بانی به یکی از نهادهای مالی دارای مجوز مشاوره عرضه مراجعه می‌نماید. اقدامات ضروری به ترتیب عبارتند از:

(1) عقد قرارداد مشاورۀ طراحی شیوۀ تأمین مالی و عرضۀ اوراق بهادار،

(2) تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی غیرمستقیم از طریق انتشار اوراق اجاره توسط مشاور براساس فرم‌ تعیین‌شده توسط سازمان،

(3) بررسی گزارش توجیهی توسط حسابرس بانی جهت اعلام نظر در خصوص موارد زیر:

• رعایت مقررات، • عدم کنترل ضامن توسط بانی، • شرایط دارایی، • اطلاعات مالی آتی،

(4) مذاکره با ارکان زیر و اخذ اعلام قبولی سمت توسط ایشان مطابق فرم‌های سازمان: • ضامن، • عامل فروش، • متعهد پذیره‌نویسی، • بازارگردان،

(5) مذاکره با فروشندۀ دارایی و دریافت اعلام موافقت فروشنده با فروش دارایی مطابق فرم‌های سازمان، در صورتی که بانی و فروشنده شخص واحد نباشند.

مرحلۀ دوم: مشاور به نمایندگی از بانی جهت دریافت موافقت اصولی تأمین مالی غیرمستقیم از طریق انتشار اوراق اجاره به سازمان مراجعه می‌نماید.

اقدامات ضروری به ترتیب عبارتند از: (1) ارائۀ مستندات زیر جهت دریافت موافقت اصولی تأمین مالی غیرمستقیم از طریق انتشار اوراق اجاره به سازمان:

• یک نسخه از قرارداد بانی با مشاور طبق قرارداد مشاورۀ طراحی شیوۀ تأمین مالی و عرضۀ اوراق بهادار، • فرم تکمیل شدۀ تقاضای دریافت موافقت اصولی، • گزارش توجیهی تأمین مالی غیرمستقیم از طریق انتشار اوراق اجاره، • اظهارنظر حسابرس در خصوص گزارش توجیهی تأمین مالی غیرمستقیم از طریق انتشار اوراق اجاره، • مصوبۀ رکن ذی‌صلاح بانی در خصوص اجازۀ تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره، • صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ دو سال مالی اخیر بانی که صورت‌های مالی سال مالی آخر آن توسط حسابرس معتمد سازمان حسابرسی شده باشد، در صورتی که قبلاً از طریق سامانۀ کدال به سازمان ارائه نشده است.

• گزارش‌ هیئت مدیره بانی برای دورۀ مالی اخیر جهت ارائه به مجمع عمومی، در صورتی که قبلاً از طریق سامانۀ کدال به سازمان ارائه نشده است. • آخرین اساسنامۀ ثبت‌شده بانی، در صورتی که قبلاً از طریق سامانۀ کدال به سازمان ارائه نشده است. • اعلام موافقت فروشنده جهت فروش دارایی مطابق فرم تعیین‌شده توسط سازمان، در صورتی که بانی و فروشنده شخص واحد نباشند. • گزارش‌ کارشناس یا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص عمر اقتصادی دارایی و ارزش آن به همراه مکاتبات انجام‌شده با کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص معرفی کارشناس یا کارشناسان مربوطه یا سایر مدارک مرتبط مطابق مقررات،

• اسناد مالکیت دارایی، • تأییدیۀ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا سایر مراجع ذی‌صلاح مبنی بر نبود محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن، • بیمه‌نامة دارایی، • نامۀ قبولی سمت ارکان زیر مطابق فرم‌های تعیین شده توسط سازمان: ضامن، عامل فروش، متعهد پذیره‌نویسی، بازارگردان،

(2) سازمان درخواست دریافت‌شده را رسیدگی و در صورت کامل بودن مستندات از حیث شکلی و محتوایی ظرف مدت 30 روز به درخواست پاسخ می‌دهد.

(3) در صورت اعلام موافقت اصولی سازمان با درخواست ارائه‌شده، مشاور به نمایندگی از بانی اقدامات بعدی را انجام می‌دهد.

مرحلۀ سوم: مشاور پس از دریافت موافقت اصولی جهت تعیین ناشر و انجام امور لازم به شرح زیر به شرکت مدیریت دارایی مرکزی مراجعه می‌نماید:

(1) تعیین و معرفی ناشر توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی براساس نامۀ موافقت اصولی سازمان،

(2) مشاور قراردادهای زیر را مطابق فرم‌های سازمان تهیه و اقدامات لازم جهت انعقاد این قراردادها توسط طرفین را فراهم می‌نماید. • قرارداد تعهد فروش و اجارۀ دارایی، در صورتی که بانی و فروشنده شخص واحد باشند. • قرارداد تعهد فروش دارایی و قرارداد تعهد اجارۀ دارایی، در صورتی که بانی و فروشنده شخص واحد نباشند.

• تأییدیة شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه (سهامی عام) جهت واریز وجوه پرداختی از طرف بانی در سررسید یا سررسیدهای معین به حساب دارندگان اوراق، • قرارداد عاملیت فروش اوراق اجاره، • قرارداد تعهد پذیره‌نویسی اوراق اجاره، • قرارداد بازارگردانی اوراق اجاره، • قرارداد ضمانت پرداخت.

مرحلۀ چهارم: مشاور پس از تکمیل امضای قراردادهای لازم، به نمایندگی از طرف ناشر جهت دریافت مجوز انتشار اوراق اجاره به سازمان مراجعه می‌نماید:

(1) ارائۀ مستندات زیر جهت دریافت مجوز انتشار اوراق اجاره به سازمان: • بیانیۀ ثبت اوراق اجاره، • فرم تقاضای ثبت اوراق اجاره، • یک نسخه از قراردادهای منعقده میان ارکان، • فرم تأییدیۀ بانکی در خصوص اختصاص حساب بانکی برای جمع آوری وجوه ناشی از فروش اوراق اجاره، • اعلامیه پذیره‌نویسی اوراق اجاره،

(2) در صورت مطابقت مستندات ارائه‌شده با موافقت اصولی صادره و فرم‌های تعیین‌شده، سازمان اقدام به صدور مجوز انتشار اوراق اجاره می‌نماید. مرحلۀ پنجم: پس از دریافت مجوز انتشار اوراق اجاره، ناشر با همکاری مشاور در مهلت مقرر در مجوز انتشار اوراق اجاره، با رعایت مقررات، نسبت به انتشار اوراق اجاره اقدام می‌نماید:

(1) عرضۀ اوراق اجاره از طریق عامل فروش در مهلت تعیین‌شده،

(2) ارائۀ درخواست تمدید مهلت فروش اوراق اجاره در صورت لزوم از طریق مشاور با رعایت مقررات،

(3) در صورت عدم فروش کامل اوراق اجاره در نظر گرفته‌شده در مهلت مقرر و دورۀ تمدید احتمالی، متعهد پذیره‌نویسی ظرف مهلت تعیین‌شده باید اقدام به واریز وجوه لازم و خرید اوراق باقی مانده نماید،

(4) نتایج عرضه و فروش اوراق اجاره باید حداکثر ظرف مدت 15 روز با استفاده از فرم‌های تعیین‌شده به همراه فایل الکترونیک فهرست خریداران اوراق مطابق فرم‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه، توسط مشاور به سازمان اعلام گردد.

(5) سازمان نتایج عرضه را بررسی نموده و در صورت صحت، تأییدیۀ تکمیل فرآیند را صادر می‌نماید.

(6) در صورت عدم تأیید عرضه، ناشر از طریق عامل فروش ملزم به عودت وجوه سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام سازمان می‌باشد.

مرحلۀ ششم: پس از صدور تأییدیۀ تکمیل فرآیند توسط سازمان، مشاور باید اقدامات زیر را انجام دهد:

(1) مشاور باید قرارداد فروش دارایی توسط فروشنده به ناشر را که مطابق فرم‌های سازمان تهیه شده، به امضای طرفین رسانده و یک نسخه از اصل قرارداد را به سازمان ارسال نماید.

(2) پس از انتقال دارایی به ناشر، مشاور باید قرارداد اجاره دارایی توسط بانی را که مطابق فرم‌های سازمان تهیه شده، به امضای ناشر و بانی رسانده و یک نسخه از اصل قرارداد را به سازمان ارسال نماید.

(3) سازمان قراردادهای فروش و اجارة دارایی را جهت مطابقت با نمونۀ تعیین‌شده، بررسی نموده و نتیجه را به مشاور اعلام می‌نماید.

(4) با انجام مراحل انتقال دارایی به ناشر مطابق مفاد قرارداد و مقررات مربوطه، سازمان تأییدیۀ برداشت وجوه از حساب ناشر و پرداخت به فروشنده را صادر می‌نماید.

فایل مرتبط:

الف – شخص حقوقی غیردولتی که:

(1) در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد،

(2) اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار قالب حقوقی آن سهامی، تعاونی، صندوق سرمایه‌گذاری یا جزو نهادهای عمومی غیر دولتی به استثناء شهرداری‌ها باشد،

(3) مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن در دو سال مالی اخیر مثبت باشد. اگر جریان نقد حاصل از عملیات بانی مطابق صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی شده در سال جاری مثبت باشد می‌تواند در محاسبة مجموع جریان نقدی مذکور لحاظ شود.

(4) حداکثر نسبت مجموع بدهی‌ها به دارایی‌های آن 90 درصد باشد،

(5) اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت‌های مالی دو سال مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهارنظر نباشد.

ب- شخص حقوقی عمومی یا دولتی شامل:

(2) اشخاص حقوقی مشمول مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی،

تبصرة 1: شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و شرکت‌های فرعی و وابستة آنها در صورتی‌که شمول قانون بر آن‌ها نیز مستلزم ذکر یا تصریح نام باشد، مشمول شرایط بند الف این ماده می‌باشند.

تبصرة 2: درخصوص بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، لازم است جریان نقدی حاصل از عملیات آن‌ها در دورة مالی یکسال گذشته مثبت بوده و حداکثر نسبت مجموع بدهی‌ها به دارایی‌های آن 95 درصد باشد.

تبصره 3 : در صورتی که پرداخت مبالغ اجاره بها و حسب مورد بهای خرید دارایی مورد اجاره و نیز سایر وجوهی که بانی ملزم به پرداخت آن به ناشر می باشد توسط بانک‌ها و یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد و تضمین شده باشد و به شرط آنکه تایید بانک مرکزی در خصوص ضمانت بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز پیش از انجام تعهد و تضمین گرفته شده باشد، رعایت بندهای 3 و 4 ماده فوق و ماده 14 این دستورالعمل برای بانی الزامی نمی‌باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.