الگوی اینگالف افزایشی


کتاب آموزش نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس

دانلود کتاب آموزش هر یک از کندلهای شمعی، به تفسیر و خرید و فروش سهم، نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس

کتاب دانلودی حاضر به بررسی ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺷﻤﻌﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ و آموزش هر یک از نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس می پردازد. در زیر مقدمه این فایل دانلودی و فهرست مطالب آن آورده شده است.

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﺮدیم آﻣﻮزش اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﺎده ﺑﻴﺎن کنیم.

کتاب اندیکاتورهای رایج (1)

کتاب دانلودی آموزش پنج اندیکاتورStochastic, MACD, ADX, RSI, RV و روش ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎ آن ها

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان در ﺑﻮرس ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل آﺷﻨﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزﺷﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﻮرس ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل ﻫﺮ ﻛﺪام ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎﻟﻲ در ﻛﻨﺎر روش ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺮاف ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺑﺴﻴﺎری از اﻓﺮادی ﻛﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﻮدﻫﺎی رﻳﺎدی از اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک (Candle Stick) را ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻓﻴﺒﻮﻧﺎﭼﻲ و ﻳﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﺑﻮرس ادﻏﺎم ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی مالی و بورس اینست ﻛﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻨﻴﺪ تا ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

کتاب اندیکاتورهای رایج (2)

دانلود فایل کتاب آموزش 7 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، MFI, cci, obv, ATR, volume,Ao,A/D برای خرید و فروش سهام

تحلیل و تفسیر نمودارهای شمعی

در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل، ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺴﺐو ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده اﻳﺪ.ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده اراﺋﻪ ای ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ از ﻳک ﺳﺮی ﻗﻴﻤﺖ ﻳﺎ داده در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﻳک ﻧﻤﻮدار ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺖ X را در ﻳک ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻳک ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ؛ در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻬﻢ در ﻫﻤﺎن روز اﺳﺖ.اﮔﺮ ﺗﺎﻳﻢ ﻓﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻫﻔﺘﮕ ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻗﻴﻤﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آن ﺳﻬﻢ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮا ی ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮ ماﻓﺰارﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣ ﻲﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻴﻠﻪای، ﺧﻄﻲ و ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک ﺷﻤﻌﻲ اﺳﺖ.

تعداد صفحات کتاب : 109 صفحه

کتاب اندیکاتورهای رایج (3)

کتاب آموزش 10 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، باند بولینگر، ویلیامز، فراکتال، الیگیتور،هیکن اشی، پارابولیک سار، کانال کلنتر، ENVELOPE , مومنتوم برای خرید و فروش سهام

مطالب کتاب آموزش نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس شامل :

توضیحات در خصوص یک کندل

الگوهای کندل استیک

شرایط استفاده از کندل استیک ها

بخش های کندل استیک

نحوه کار با الگوهای کندل استیک

انواع الگوهای بدنه در کندل استیک ها

انواع الگوی سایه در کندل استیک ها

تحلیل تکنیکال و الگوی سایه بلند در کندل استیک (Long shadow pattern)

آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس

الگوی کندل استیک ماروبزو مشکی در تحلیل تکنیکال(Black Marubozu)

الگوی کندل استیک ماروبزو سفید در تحلیل تکنیکال (White Marubozu)

الگوی کندل استیک دوجی در تحلیل تکنیکال(Doji)

الگوی کندل استیک چکش در تحلیل تکنیکال( Hammer)

الگوی کندل استیک چکش معکوس در تحلیل تکنیکال (Inverted Hammer)

الگوی کندل استیک دار آویز در تحلیل تکنیکال (Hanging Man)

الگوی کندل استیک ستاره ثاقب در تحلیل تکنیکال (Shooting Star)

الگوی کندل استیک هارامی در تحلیل تکنیکال(Harami)

الگوی کندل استیک انبرک پایینی در تحلیل تکنیکال(Tweezers Bottom)

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی در تحلیل تکنیکال (Morning Star)

الگوی ستاره شامگاهی (evening star)

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی دوجی در تحلیل تکنیکال (Morning Doji Star)

الگوی کندل استیک اینگالف

الگوی کندل استیک سه ستاره صعودی در تحلیل تکنیکال(Bullish Tri-Star)

الگوی پوشای صعودی یا نزولی (Bullish/Bearish Engulfing)

الگوی ابر سیاه (Dark Cloud)

الگوی نفوذی (Piercing)

الگوی کندل استیک کودک رها شده صعودی در تحلیل تکنیکال (Bullish Abandoned Baby)

الگوی شمعی دوجی در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی کندل استیک رسوخ گر در تحلیل تکنیکال (piercing)

الگوی کندل استیک سه سرباز سفید یا سه مکعب سفید در تحلیل تکنیکال (Three White Soldiers)

الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه در تحلیل تکنیکال (Three Black Crows)

الگوی کندل استیک سه خط حمله در تحلیل تکنیکال (Three Line Strike)

الگوی کندل استیک تاسوکی رو به بالا در تحلیل تکنیکال Upside Tasuki Gap

الگوی کندل استیک تاسوکی رو به پایین در تحلیل تکنیکال (Upside Tasuki)

الگوی کندل استیک ابر تیره در تحلیل تکنیکال (Dark cloud Cover)

الگوی کندل استیک خطوط تفکیک شده در تحلیل تکنیکال (Separating Lines)

الگوی کندل استیک روی خط میله و زیر خط میله در تحلیل تکنیکال (In Neck Line On Neck Line)

الگوی کندل استیک سه واحد رد شده در تحلیل تکنیکال (Falling Three Methods)

الگوی کندل استیک سه واحد ترقی یافته الگوی اینگالف افزایشی در تحلیل تکنیکال (Rising Three Methods)

اصطلاح کندل (candle) در بورس چیست و چه کاربردی دارد؟

اصطلاح کندل (candle) در بورس چیست و چه کاربردی دارد؟

در بازارهای مالی نیز کندل‌ یکی از انواع نمودارها است که از آن برای نمایش قیمت در بازه‌های زمانی خاص استفاده می‌شود.

به دلیل شباهت این نمودارها به شکل شمع، نام آن را کندل گذاشته‌اند.

این نوع نمودار ابتدا در سال ۱۷۰۰ میلادی و توسط برنج فروشان مورد استفاده قرار گرفت؛

تا بتوانند قیمت‌های بازار و تغییرات قیمت روزانه را صدها سال قبل‌تر از به‌ کارگیری این نمودارها در بازارهای مالی جهان رصد کنند.

از این رو به آن‌ها کندل‌های ژاپنی یا نمودار شمع‌های ژاپنی نیز می‌گویند.

اجزای تشکیل دهنده نمودار شمعی چیست؟

نمودار کندلی یا نمودار شمعی از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:

سایه:

به خط های کشیده شده در بالا و پایین بدنه گفته می شود و معمولا نشان دهنده نوسان های قیمتی در تایم فریم های مختلف است.

به طور مثال:

در صورتی که سایه شمع بسیار بلند باشد یعنی قیمت سهم مورد نظر در آن تایم فریم نوسان و تغییرات زیادی داشته است

و برعکس در صورتی که سایه شمع کوتاه باشد نشان می دهد که قیمت سهم تغییرات چندانی نداشته است.

بخش دوم و پر اهمیت در کندل بدنه آن است.

رنگ بدنه کندل می تواند سیاه یا سفید (قرمز و سبز) باشد.

معمولا در نمودارهای قیمتی در صورتی که رنگ بدنه شمع سیاه رنگ باشد نشان دهنده افت قیمت سهم بوده است

و معمولا این کندل ها در روندهای نزولی بیشتر مشاهده می شوند.

رنگ بدنه الگوی اینگالف افزایشی کندل در صورتی که سفید رنگ باشد نشان دهنده روند صعودی سهم است

و هنگامی که ارزش قیمت سهم در یک نماد رو به افزایش باشد کندل تشکیل شده دارای بدنه سفید رنگ (یا سبز رنگ) است.

مهم‌ترین اطلاعاتی که به عنوان یک معامله‌گر به آن نیاز دارید، قیمت امروز و قیمت‌های قبلی است

و نمودار قیمت کندل دقیقا به شما می‌گوید که قیمت‌ها در زمان مشخص، چقدر است.

تقسیم‌بندی رنگی کندل‌ها

کندل‌ها از لحاظ رنگ به دو بخش صعودی و نزولی تقسیم ‌بندی می‌شوند.

به‌ صورت عمومی کندل‌های صعودی به رنگ سبز و کندل‌های نزولی به رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند.

یعنی اگر کندلی سبز بود، نشان از افزایش قیمت در آن بازه زمانی را دارد و اگر رنگ کندل قرمز بود به معنای کاهش و نزول قیمت در همان بازه زمانی است.

این نکته را هم در نظر بگیرید که در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف ممکن است که این رنگ‌ها متفاوت باشد،

اما این باعث نمی‌شود که از لحاظ رفتاری خاصیت آن‌ها تغییر بکند.

انواع کندل

الگوی اینگالف صعودی (Bullish):

این کندل‌ها سبز رنگ هستند و نشان‌دهنده افزایش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند.

به عبارت دیگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است.

الگوی اینگالف صعودی (Bullish)

الگوی اینگالف نزولی یا (Bearish):

این کندل‌ها قرمز رنگ هستند و نشان‌دهنده کاهش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند.

معرفی پرایس اکشن به زبان ساده و گام به گام

پرایس اکشن را نوعی از تحلیل تکنیکال در نظر می گیرند چرا که براساس تاریخچه قیمت به تحلیل نمودارها می پردازد. تاریخچه قیمت شامل نوسانات قیمت در راستای کاهش یا افزایش، سطوح حمایتی و مقاومتی قیمتی است. در واقع با پرایس اکشن می توان به راحتی تغییر قیمت ها را تفسیر کرد. معامله گری که برای تحلیل های خود پرایس اکشن را انتخاب می کند، اندازه نسبی، موقعیت و حجم نمودارهای میله ای را مورد تفسیر قرار می دهد، البته در برخی از موارد برای تحلیل دقیق تر خود، از میانگین متحرک یا همان Moving Average استفاده می کند.

در پرایس اکشن از نمودارهایی استفاده می شود که قیمت را در طی زمان مورد بررسی قرار می دهند. از جمله این نمودارها می توان به نمودارهای شمعی اشاره کرد که تغییرات قیمت ها را می توان راحت تر مشاهده کرد. الگوهای شمعی مختلفی همچون هارامی کراس، صلیب هارامی، اینگالف همه نمونه هایی از تفسیرهای تصویری از پرایس اکشن هستند. البته به این نکته توجه داشته باشید ساختارهای شمعی دیگری نیز وجود دارند که از تحلیل های پرایس اکشن ایجاد شده اند و می توان براساس آن تغییرات قیمت را مورد بررسی قرار داد. از این الگوها می توان در نمودارهای دیگری همچون نمودارهای نقطه ای و نمودار جعبه ای استفاده کرد.

البته این نکته را در نظر داشته باشید که معامله گران از ساختارهای تشکیل شده از داده های پرایس اکشن برای بدست آوردن اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می کنند.

از جمله این ساختارهای تشکیل شده می توان به الگوی مثلث افزایشی اشاره کرد که از آن برای پیش بینی یک شکست احتمالی در روند معاملاتی اشاره کرد. چرا که این نمودار نشان می دهد که معامله گران به صورت مکرر قصد شکستن خط مقاومتی را داشته اند و هر بار با قدرت بیشتری این کار را انجام می دهند.

مراحل معامله با استفاده از پرایس اکشن

معامله گر یا تریدر با استفاده از روش های مختلفی اقدام به تشخیص الگوهای معاملاتی و تعیین سطوح حد ضرر خود استفاده می کند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که استفاده از یک استراتژی برای چندین سهم، می تواند باعث از دست دادن تعدادی از فرصت های معاملاتی شود. به همین خاطر معامله گر از دو مرحله زیر برای تحلیل تکنیکال معامله خود استفاده می کند.

1.بررسی وضعیت: در این مرحله معامله گر به بررسی و تعیین وضعیت خود می پردازد. به عنوان مثال ممکن است که قیمت یک سهم در حال کاهش یا افزایش باشد.

2.تعیین فرصت های معاملاتی: تحلیل گر با بررسی روند قیمت یک سهم، پیش بینی می کند که روند معاملاتی یک سهم چگونه پیش می رود. البته این نکته را در نظر داشته باشید که تحلیل گران ممکن است از یک وضعیت تحلیل های مختلفی داشته باشند.

دلیل محبوبیت پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن بیشتر در معاملات کوتاه مدت با هدف کسب سود مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیلگران بر این باور هستند که بازار یک روند تصادفی را طی می کند، بنابراین نمی توان استراتژی خاصی برای روند بازار در نظر گرفت. در واقع با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله تحلیل تکنیکال می توان روند قیمتی الگوی اینگالف افزایشی را تشخیص داد.

از جمله مزیت های پرایس اکشن می توان به این مورد اشاره کرد که تحلیل گران می توانند با استفاده از استراتژی های تعریف شده توسط خودشان استفاده کرده و این موجب انعطاف پذیری در معامله می شود.

پرایس اکشن را می توان در نرم افزارهای مختلف و سامانه های معاملاتی متفاوتی استفاده کرد.

از دیگر مزیت های پرایس اکشن این است که می توان با استفاده از آن هر استراتژی تعریف شده در داده های قدیمی را مجددا بازیابی کرد. این بدان معناست که شما می توانید داده های قدیمی را در استراتژی پرایس اکشن وارد کرده و در صورت کارآمدی استراتژی های بدست آمده، از آن استراتژی کمک بگیرید.

البته در این میان معامله گرانی هستند که از چندین اندیکاتور از جمله اندیکاتور Rsi برای تحلیل استفاده می کنند تا شرایط قانع کننده ای برای معاملات خود داشته باشند. اما مهم ترین نکته در پرایس اکشن این است که در معامله پرایس اکشن، معامله گران احساس مسئولیت دارند، چرا که پرایس اکشن این قابلیت را برای معامله گران فراهم می کند تا به راحتی تصمیم بگیرند.

نظریه ها و استراتژی های مختلفی وجود دارد که توسط پرایس اکشن امکان پذیر است و ادعای کسب سود بالا را دارند اما معامله گران باید به این نکته توجه داشته باشند اغلب اخبار در این زمینه مثبت بوده و کسب سود را نشان می دهد. البته این نکته را در نظر بگیرید که فرد تحلیل گر باید درک خوبی از شرایط بازار داشته باشد و سپس اقدام به معامله کند.

معرفی مهم ترین محورهای اصلی پرایس اکشن

نمودار شمعی:

با استفاده از نمودار شمعی می توان چهار پارامتر همچون قیمت بالا، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و قیمت پایین را مشاهده کرد. منظور از قیمت بالا، بیشترین قیمتی است که سهام مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است. قیمت پایین مخالف قیمت بالا است. قیمت بسته شدن همان آخرین قیمت معامله سهام است. قیمت باز شدن همان قیمت اولین معامله در دوره معین است.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، بدنه نمودار نشان دهنده بازه قیمت الگوی اینگالف افزایشی در یک دوره معین تحلیل است. به عنوان مثال اگر معامله گر به صورت هفتگی تحلیل کند، هر شمع نشان دهنده پرایس اکشن در طول یک هفته است. در واقع بدنه هر شمع نشان دهنده تفاوت بین قیمت معادله سهم در ابتدا و انتهای هر هفته است.

روند گاوی:

زمانی روند گاوی ایجاد می شود که قیمت ها در حال افزایش بوده و نمودار نیز صعودی باشد. زمانی که تحلیل گر روند گاوی را مشاهده می کند بدان معناست که روند صعودی ادامه خواهد داشت. در اصل زمانی روند گاوی در تحلیل های خود مشاهده می کنیم که مجموعه شمع ها در حال افزایش باشد.

روند خرسی:

روند خرسی کاملا برعکس روند گاوی بوده و زمانی مشاهده می شود که قیمت ها در حال کاهش بوده و نمودار نزولی است. معمولا شرایط قیمت در بازار حرسی در ارز دیجیتال به صورت مداوم در حال کم شدن است.

بازار خنثی:

بازار خنثی به بازارهایی گفته می شود که نه روند صعودی و نه روند نزولی دارد. در اصل سهامی که در بازار خنثی معامله می شود قیمت ثابتی داشته و تغییرات اندکی را تجربه می کند. بازار خنثی در برخی از موقعیت های شغلی ممکن است روی دهد که سرمایه گذاران منتظر دریافت خبری از شرکت عرضه کننده سهام هستند. براساس نظریه نویسنده با سابقه در بازارهای ارز دیجیتال، Heikin Ashi Trader احتمال از دست دادن سرمایه در بازارهای خنثی بیشتر است، دلیل آن هم به خاطر عدم هماهنگی معامله گر و رفتارهای بازار است که برخلاف یکدیگر حرکت می کنند.

خط حمایت:

خط حمایت یا همان سطح حمایتی به قسمتی از نمودار گفته می شود که روند نزولی با مواجه به این خط، متوقف شود. در واقع خط حمایت با افزایش تقاضا خریداران اتفاق می افتد. زمانی که قیمت یک سهم کم می شود، تقاضا برای آن نیز کاهش می یابد، در این حالت است که خط حمایت تشکیل می شود.

خط مقاومت:

منظور از خط یا سطح مقاومت، همان بخشی از نمودار است که قیمت های در حال افزایش به صورت ناگهانی متوقف شده و در یک مسیر دیگری حرکت کند. در واقع خط مقاومت همانند مانعی عمل می کند که از بیشتر شدن قیمت جلوگیری می کند. البته ممکن است قیمت ها سطح مقاومتی را شکسته و در ادامه به خط مقاومتی دیگری دست پیدا کند.

انواع استراتژی های معامله با پرایس اکشن

در این قسمت به معرفی مهم ترین استراتژی هایی که می تواند در پرایس اکشن استفاده شود را مورد بررسی قرار می دهیم.

  • اندازه گیری طول سوئینگ های قبلی
  • شمع های سایه بلند
  • اینساید بار پس از شکست سطوح
  • اسپرینگ در خط حمایتی
  • اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی

اندازه گیری طول سوئینگ های قبلی

برخی از تحلیل گران برای تحلیل و بررسی روند بازار و خرید و فروش سهام در بازار، تصمیم می گیرند که سوئینگ های قبلی را مورد بررسی قرار دهند. معامله گرانی در بازار وجود دارند که به تحلیل و خرید و فروش سهام های معینی در بازار می پردازند. اما اگر بخواهید درک بهتری از روند پرایس اکشن ها در بازار داشته باشید، می توانید سوئینگ های قبلی را پردازش کنید. در صورتی که بر اساس سوئینگ ها به معامله بپردازید، درصدهایی را در بازه 18 تا 20 مشاهده می کنید. البته این نکته را در نظر داشته باشید که نباید انتظار دو سه برابر شدن سوئینگ را در مقابله با سوئینگ های قبلی داشته باشید. همچنین قبل از معامله، حتما استراتژی خود را داشته باشید.

شمع های سایه بلند

یکی از استراتژی های کاربردی در معامله، شمع های بلند است که برای نقطه ورود معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع ساختار شمع های بلند به یک وقفه بزرگ صعودی و یا نزولی گفته می شود که در ادامه آن پیشروی های قابل توجهی وجود دارد اما بعد از آن قیمت برگشت می خورد. علت شکل گیری شمع های سایه بلند، معامله تعداد زیادی از کاربران در زمان نامناسبی است که باعث شده خرید و فروشی نداشته باشند و تنها سهام های خود را نگه دارند، بنابراین قیمت سهام تا حد زیادی کاهش می یابد.

اینساید بار پس از شکست سطوح

اینساید بار زمانی در نمودارها شکل می گیرد که تعداد زیادی کندل استیک به صورت گروهی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و در این حالت روند قیمت شروع به پیچیدن به دور خطوط حمایتی و یا مقاومتی می کند. در صورت بروز چنین شرایطی معامله گران غالب، سهام را سرکوب کرده تا توانایی بیشتری برای جمع آوری سهام داشته باشند. از طریق اینسایدبارها می توان حد ضررها را مشخص کرد، در واقع برای تعیین حد ضررها به جای استفاده از اندیکاتورها از یک کندل استیک، از اینسایدبارها استفاده می شود.

اسپرینگ در خط حمایتی

اسپرینگ یا جهش به زمانی گفته می شود که قیمت ها به صورت جهشی به روند قبلی خود برمی گردند. در واقع زمانی اسپرینگ مشاهده می شود که قیمت سهام با سمت کران پایین بازه حرکت می کند، اما به صورت ناگهانی به ناحیه معاملاتی باز می گردد و یک روند جدید را شروع می کند.

اغلب معامله گران برای تشخیص اسپرینگ در نمودار، از حجم استفاده می کنند اما به غیر از حجم می توان از نمودار شمعدانی و یا پرایس اکشن نیز استفاده کرد. البته این نکته را در نظر داشته باشید که ممکن است اسپرینگ را با نقطه پایینی سوئینگ اشتباه گرفته شود. این زمانی ایجاد می شود که معامله گران منتظر باشند که آخرین سوئینگ، پایین تر از خط حمایتی قرار بگیرد اما زمانی که قیمت یک سهام در مدت زمان مشخصی به حد پایین برسد، همان نقطه سوئینگ شکل می گیرد. اما اسپرینگ زمانی شکل می گیرد که قیمت سهم 1 الی 2 درصد نقطه پایینی سوئینگ قرار گیرد.

اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی

اوتساید بار یا شمع بیرونی، به ناحیه ای گفته می شود که قیمت بالای آن بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی بوده و قیمت پایین آن کمتر از قیمت پایین شمع قبلی باشد. اما در صورتی شمع بیرونی صعودی داریم که قیمت سهام افزایش یابد و قیمت بسته شدن شمع بیرونی بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی خود باشد.

نتیجه گیری:

تمامی معامله گران می توانند از طریق پرایس اکشن به تفسیر حرکت های روند قیمتی بازار بپردازند. تحلیل کردن پرایس اکشن به شدت تحت تاثیر رفتارهای معامله گر و دیدگاه های وی قرار دارد. بنابراین کاملا طبیعی است که دو معامله گر با تحلیل پرایس اکشن، نتایج متفاوتی داشته باشند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که طول دوره زمانی که معامله گران برای تحلیل استفاده می کنند تاثیر زیادی بر روی نتیجه تحلیل ها خواهد گذاشت، چرا که امکان دارد که یک سهم در طی یک روز، روند نزولی و در طی یک ماه روند صعودی داشته باشد. برای اینکه بتوانید به راحتی از پرایس اکشن برای تحلیل های نمودار سهام استفاده کنید، نیاز به تمرین و تکرار بر روی نمودارهای سهام دارد. امیدواریم مطالبی که در این مقاله مطالعه کردید، برای شما مفید بوده باشد.

الگوی اینگالف افزایشی

تحلیل تکنیکال Avalanch(AVAX) - فیبوتک - یکشنبه 1 آبان 1401

تحلیل تکنیکال Avalanch(AVAX) - فیبوتک - یکشنبه 1 آبان 1401

تحلیل تکنیکال Axie Infinity(AXS) - فیبوتک - یکشنبه 1 آبان 1401

تحلیل تکنیکال Axie Infinity(AXS) - فیبوتک - یکشنبه 1 آبان 1401

وزیر بهداشت: روند ابتلا به آنفلوانزا در کشور افزایشی شده است

وزیر بهداشت: روند ابتلا به آنفلوانزا در کشور افزایشی شده است

تحلیل تکنیکال Curve(CRV) - فیبوتک - پنجشنبه 28 مهر 1401

تحلیل تکنیکال Curve(CRV) - فیبوتک - پنجشنبه 28 مهر 1401

تحلیل تکنیکال XRP(XRP) - فیبوتک - چهارشنبه 27 مهر 1401

تحلیل تکنیکال XRP(XRP) - فیبوتک - چهارشنبه 27 مهر 1401

تحلیل تکنیکال Elrond(EGLD) - چهارشنبه 27 مهر 1401

تحلیل تکنیکال Elrond(EGLD) - چهارشنبه 27 مهر 1401

تحلیل Decentraland (MANA) - فیبوتک دوشنبه 24 مهر 1401

تحلیل Decentraland (MANA) - فیبوتک دوشنبه 24 مهر 1401

شیمی یازدهم - فصل سوم - پلیمر شدن افزایشی - بخش اول

شیمی یازدهم - فصل سوم - پلیمر شدن افزایشی - بخش اول

شیمی یازدهم - فصل سوم - پلیمر شدن افزایشی - بخش دوم

شیمی یازدهم - فصل سوم - پلیمر شدن افزایشی - بخش دوم

تحلیل تکنیکال Shiba inu(SHIB) - فیبوتک - سه شنبه 19 مهر 1401

تحلیل تکنیکال Shiba inu(SHIB) - فیبوتک - سه شنبه 19 مهر 1401

تحلیل تکنیکال Ethereum(ETH) - فیبوتک - دوشنبه 18 مهر 1401

تحلیل تکنیکال Ethereum(ETH) - فیبوتک - دوشنبه 18 مهر 1401

تفاوت انکودرهای مطلق و افزایشی

تفاوت انکودرهای مطلق و افزایشی

تحلیل تکنیکال XLM - فیبوتک - یکشنبه 17 مهر 1401

تحلیل تکنیکال XLM - فیبوتک - یکشنبه 17 مهر 1401

چالش افزایشی پارت دوم توضیحات

چالش افزایشی پارت دوم توضیحات

تحلیل تکنیکال GALA - فیبوتک - سه شنبه 12 مهر 1401

تحلیل تکنیکال GALA - فیبوتک - سه شنبه 12 مهر 1401

تحلیل هفتگی فیبوتک - بیت کوین - 11 مهر

تحلیل هفتگی فیبوتک - بیت کوین - 11 مهر

تحلیل تکنیکال FTM - یکشنبه 10 مهر

تحلیل تکنیکال FTM - یکشنبه 10 مهر

تحلیل تکنیکال RSR - یکشنبه 10 مهر

تحلیل تکنیکال RSR - یکشنبه 10 مهر

تحلیل تکنیکال پولیگان - مولتی تایم فریم

تحلیل تکنیکال پولیگان - مولتی تایم فریم

پرداخت های افزایشی کاهشی بطور هندسی

پرداخت های افزایشی کاهشی بطور هندسی

تمام کردن چالش افزایشی با ترکیب غول برقی در کلش رویال

تمام کردن چالش افزایشی با ترکیب غول برقی در کلش رویال

الگوهای افزایشی فصل الگوها ریاضی ششم ابتدایی

الگوهای افزایشی فصل الگوها ریاضی ششم ابتدایی

کلش رویال چالش افزایشی پارت اول

کلش رویال چالش افزایشی پارت اول

تحلیل بیت کوین، پنجشنبه 31 شهریور - فیبوتک

تحلیل بیت کوین، پنجشنبه 31 شهریور - فیبوتک

مراحل روند افزایشی مشکل ناباروری

مراحل روند افزایشی مشکل ناباروری

انواع قلاویزها و محاسبه قطر مته برای قلاویزکاری

انواع زیادی از قلاویزها برای هر نوع کار، در بازار پیدا می‌شود؛ مثلاً قلاویزهای Pulley که دنباله بلندی دارند که از آن روی سوراخ‌هایی که دسترسی به آن.

الگوی 3 المان ریزشی و 3 المان افزایشی (الگوهای بازگشتی کندل استیک)

الگوی 3 المان ریزشی و 3 المان افزایشی (الگوهای بازگشتی کندل استیک)

تحلیل هفتگی - فیبوتک - اتریوم - 21 شهریور

تحلیل هفتگی - فیبوتک - اتریوم - 21 شهریور

تحلیل هفتگی فیبوتک-بیت کوین-21 شهریور

تحلیل هفتگی فیبوتک-بیت کوین-21 شهریور

بزرگ ترین قرعه کشی CP _ کالاف دیوتی موبایل

بزرگ ترین قرعه کشی CP _ کالاف دیوتی موبایل

فروش دستگاه تیرچه زن صنعتی

فروش دستگاه تیرچه زن صنعتی

دکتر پانته آ مرادی نژاد متخصص کاشت ایمپلنت و جراحی لثه

دکتر پانته آ مرادی نژاد متخصص کاشت ایمپلنت و جراحی لثه متخصص کاشت ایمپلنت و جراحی لثه کاشت خصصی ایمپلنت(کاشت دندان ثابت) درمان خونریزی های لثه جراحی زیبایی ا.

کامپوزیت فورما کامپوزیت فوق العاده اولترادنت

کامپوزیت فورما کامپوزیت فوق العاده اولترادنت

پروسه تغییرات و ادعاها و تمدید زمانی در قراردادهای EPC (قسمت دوم)

پروسه تغییرات و ادعاها و تمدید زمانی در قراردادهای EPC (قسمت دوم)

پشت پرده اقتصاد مجتبی شکوری

. پشت پرده نظام اقتصادی . جهان مدرن و سرمایه داری به طرز رو به افزایشی برای افسرده کردن ما طراحی شده. . رضایت و شادمانی برای اقتصاد سرمایه داری چیز خوبی نی.

فیلم تاریخچه و معرفی محصولات شرکت Baumer آلمان / سوئیس

فیلم تاریخچه و معرفی محصولات شرکت Baumer آلمان / سوئیس

پرداخت حق بیمه ثابت یا افزایشی

پرداخت حق بیمه ثابت یا افزایشی

تحلیل هفتگی فیبوتک - اتریوم - دوشنبه 7 شهریور 1401

تحلیل هفتگی فیبوتک - اتریوم - دوشنبه 7 شهریور 1401

کارت گرافیگ msi -مدل GEFORCE RTX SUPRIM

کارت گرافیگ msi -مدل GEFORCE RTX SUPRIM

تحلیل تکنیکال اتم - شنبه 5 شهریور 1401

تحلیل تکنیکال اتم - شنبه 5 شهریور 1401

ایرج زمانی فرد مدیرعامل مجتمع صنایع لاستیک یزد

ایرج زمانی فرد مدیرعامل مجتمع صنایع لاستیک یزد

تحلیل تکنیکال بایننس - چهارشنبه 2 شهریور 1401

تحلیل تکنیکال بایننس - چهارشنبه 2 شهریور 1401

تحلیل هفتگی فیبوتک - اتریوم - دوشنبه 31 مرداد 1401

تحلیل هفتگی فیبوتک - اتریوم - دوشنبه 31 مرداد 1401

تحلیل هفتگی فیبوتک - بیت کوین - دوشنبه 31 مرداد 1401

تحلیل هفتگی فیبوتک - بیت کوین - دوشنبه 31 مرداد 1401

شغل نامطلوب به چه معناست؟

طالعات جامع اندکی، در رابطه با تقسیم نیروی کاروجود دارد (چالش عقلانی برای محققین)̹ با این حال ILO و ادارات آمار ملی می‌تواند داده‌های فراوانی در را.

پرینتر سه بعدی EBM - نگاه اجمالی

‌کپشن مطالعه شود ‌ قسمت 8 - مفاهیم‌های ابتدایی پرینترهای سه بعدی EBM نوع دیگری از ساخت افزایشی برای قطعات فلزی است که در ابتدای قرن حاظر توس.

تاثیر چین بر قیمت کامودیتی ها

کنترل چین بر قیمت بازار کامودیتی ها موقتی است .گلاسنبرگ در مصاحبه ای در طی مجمع اقتصادی قطر گفت: اخیرا چینی ها سعی کرده اند بازار فلزات را به سمت پایین سوق د.

الگوی دو قله و الگوی دو دره

در جلسه سی و دوم در مورد الگوی دو قله، الگوی دو دره ، حد سود و زیان الگوهای مورد نظر صحبت می کنیم.

الگوی دو قله Double Top

تشکیل دو قله

ابتدا در مورد الگوی دو قله یا دابل تاپ صحبت میکنیم، که تشکیل دو قله در کنار هم هستش بعد از یک مسیر صعودی قله اول تشکیل میشه یک حرکت نزولی قله دوم تشکیل میشه و بعد به سمت پایین حرکت میکنه خط گردن یا خط شکست یا خط تایید Neck Line یا Break Line یا Confirmation Line یک خط افقی هستش که در پایین ترین دره بین دو قله رسم میشه و همون خط شروع کار ما هستش.

ارتفاع

ارتفاع ما که همون H هست از پایین ترین نقطه به بالاترین قله رسم میکنیم در این مثال دوتا قله در یک ساعت هستن ولی ممکنه در حالت دو قله دوتا تاپ در یک سطح نباشن ارتفاع میشه از پایین ترین نقطه تا بالاترین نقطه یه خط عمود نه یک خط مورب.

منطقه سود و زیان

انتظار منطقه سود ما منطقه ای هستش که به اندازه ارتفاع مورد نظر از شکست نقطه ای که مربوط به Break Line میشه.

الگوی دو دره-الگوی دو قله-فارکس-بورس-الگوی دو قله Double Top-بروکر پرفکت مانی-بروکر پی سی ام

یعنی زمانی که قیمت به بریک لاین رسید از اون انتظار داریم تا به اندازه ارتفاعمون حرکت کنه حد ضررمون بالای قله دوم خواهد بود.

الگوی دو دره Double Bottom

در مورد الگوی دو دره که یک مسیر نزولی رو داریم دره اول قله و بعد دره دوم تشکیل میشه خط شکست ما در اینجا خط افقی هستش که در بالاترین نقطه همون قله بین دو دره تشکیل میشه و از نقطه مورد نظر اگر به صورت عمود به بلند ترین دره خطی رسم کنیم میزان اچ یا ارتفاعمون بدست میاد که بعد از شکست خط نک لاین ما انتظار خرید رو داریم به اندازه ارتفاع مورد نظر و حد ضرر ما پایین دره دوم خواهد بود.

در شکل یک نکته ای که در مورد دابل تاپ و دابل باتم فوق العاده حائز اهمیت هستش اینه که اگر مثلا ما اینجا رو بعنوان دو قله میخوایم در نظر بگیریم اگر ما یه فیبوناچی برای کل مسیر رسم کنیم میزان نفوذ دره در دو قله یا دو دره نباید به منطقه زیر 38 در صد برسه مثلا اینجا قله اول و قله دوم اینجا دره بینشون هستش که در منطقه بین 38 تا 50 درصد واقع شده پس این رو بعنوان دو قله نمیتونیم در نظر بگیریم خب میخوایم یدونه دو دره رسم کنیم ابتدا مسیر رو مشخص میکنیم تا چشممون اون رو بهتر ببینه یک مسیر نزولی داشتیم بعد تشکیل یک قله دوباره تشکیل دره و مسیری که به سمت بالا حرکت کرده.

الگوی دو دره-الگوی دو قله-فارکس-بورس-الگوی دو دره Double Bottom-بروکر تالار بورس-بروکر ترکیه

رسم خط گردن

خب اول نک لاین رو رسم میکنیم خطی افقی که در بالاترین دره بین دو قله ایجاد میشه برای بدست اوردن اچ کافیه تا یک خط عمودی رسم کنیم که بهترین حالت از فیبوناچی میتونیم استفاده کنیم فقط نکته ای که خیلی حائز اهمیته اینجا اگر نگاه کنین میبینین که میزان بازگشت قله بین دو دره به 23 درصد هم نمیرسه پس این رو ما میتونیم بعنوان دو دره قبول کنیم یه فیبوناچی میکشیم الگوی اینگالف افزایشی از پایین ترین نقطه بصورت عمود به خط نک لاینمون برای اینکه بتونیم خط ها رو بهتر ببینیم به این صورت میکشیم این توضیح رو خدمتتون بدم که این خط الان عمود رسم شده فقط ما یک مقدار اینورتر کشیدیم که خط ها بصورت موازی رسم بشه وگرنه این خط بصورت عمودی رسم شده و ما یکم کشیدیم اینورتر در ارتفاعش وقتی که ما کج میکشیم تاثیری نداره فقط نمایشش واسه ما راحت تر میشه.

الگوی دو دره-الگوی دو قله-فارکس-بورس-استاپ لاس- الگوی دو دره Double Bottom-بروکر چیست-بروکر خرید بیت کوین

منطقه سود و زیان

قیمت به سمت بالا حرکت کرده به خط نک لاین ما رسیده بعد از اون ابتدا تا منطقه اچ دوم پیش رفته ریخته و بعد به منطقه اچ مورد نظر رسیده و الگو رو تکمیل کرده خب دنبال الگوی دو دره یا دو قله دیگری میگردیم که مثال بزنیم مثلا در اینجا یک مسیری رو داشتیم بعد ریزشی اتفاق افتاده و بعد به سمت بالا و بعد به سمت پایین مسیر حرکت کرده که اگر ما یه فیبوناچی بکشیم برای میزان نفوذی که انجام شده میبینیم که میزان این دو قله به 23 درصد هم نرسیده پس دو قله قابل قبول هستش برای رسم نک لاین پایین ترین نقطه ای که بین این دو دره هستش دو قله در اینجا هستش پس این نک لاینه برای رسم خط عمود که اون اچمون هستش میتونیم از فیبوناچی دوباره استفاده کنیم و با کشیدن به این سمت میتونیم راحت تر ببینیم.

همونجور که میبینین بعد از اینکه قیمت نزول کرده به منطقه مورد نظر رسیده و بعد از شکست به اچ دوم و به اچ رسیده و دابل تاپ رو کامل کرده نکته ای که در مورد دابل تاپ ها میگم برای اینکه بتونین بیشتر استفاده کنین اگر دابل تاپ در منطقه مورد نظر ما تشکیل شد یعنی ما طبق مواردی که در مورد پرایس اکشن یا منطقه های خرید و فروش صحبت خواهیم کرد تشکیل شد میتونیم اقدام به خرید و فروش کنیم.

الگوی دو دره-الگوی دو قله-فارکس-بورس-فیبوناچی- الگوی دو قله Double Top-بروکر خوب برای ایرانیان-بروکر خوب فارکس

مثلا در همینجا دو قله در تایم اچ 4 تشکیل شده بود اگر در Daily نگاه کنین ما اینجا یه منطقه مقاومتی داریم که همیشه بعد از اینکه قیمت به این منطقه رسیده با ریزش همراه بوده بارها و بارها و در تایم دیلی اینجا شاهد یه کندلی هستیم که بصورت دارک کلود تشکیل شده.

در تایم اچ 4 هم برای اینکه از دست ندیم نقطه مورد نظر رو میتونیم مشخصش کنیم و به نقطه مورد نظر با زوم اوتی که میکنیم برسیم.

الگوی دو دره-الگوی دو قله-فارکس-بورس-تحلیل تکنیکال بورس سهام الگوی دو قله دو دره-بروکر دوکاسکپی-بروکر دوکاسکوپی

خب اگر دقت کنین در تایم اچ 4 هم در منطقه مورد نظر در قله دوم کندلی که داریم اینجا کندل اینگالف هستش پس ما میتونستیم از این نقطه پوزیشن رو بگیریم و صبر نکنیم تا به نقطه نک لاینمون برسه از این نقطه پوزیشن بگیریم و وقتی که به نک لاین رسید با الگوی Double Top پیش میرفتیم فرقی که داره اینه که زمانی که ما اینجا وارد میدیم استاپ لاس ما همون عدد بود یعنی در همون منطقه بود میزان نقطه ورود در اینجا و Stop Loss در اینجا قرار داشت و تا زمانی که به نک لاین برسه ما سود خوبی رو گرفته بودیم و بعد از اون هم که حرکت میکرد در این حالت ما استاپ لاسمون با الگوی دابل تاپ 165 پیپ خواهد بود که Reward Risk ما مساوی هم خواهد بود.

الگوی دو دره-الگوی دو قله-فارکس-بورس-آموزش تحلیل تکنیکال بورس تهران-الگوی دو قله دو دره-بروکر رگوله چیست-بروکر روسی

ولی در این حالت اگر رسم کنیم خب در این منطقه وارد شدیم استاپ لاس ما 70 پیپ بود ولی تیک پرافیت ما حدود 261 پیپ بود تقریبا ریوارد به ریسکش 4 به یک میشد و چهار برابر حد سود به ضرر داشتیم و فوق العاده منطقی بود پس میتونیم در دابل تاپ ها در دابل تاپی اقدام کنیم که یک به منطقه خرید یا فروش احتمالی ما رسیده باشه و دو اگر در قله دوم کندل مورد نظر یا کانفرمی رو داشتیم زودتر شروع به معامله بکنیم و میزان ریوارد به ریسکمون رو افزایش بدیم و بتونیم از این طریق سود بهتری رو کسب کنیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.